Havaktingit

AVATILIQIYIKKUT

Government of Nunavut News Room

Maassi 21, 2017
Nunavut Kavamatkut (GN) tatja piliqtut niruagakhanik pingahunun tikkuaqtauyukhanik uumunga...
Maassi 17, 2017
Avatiliriiyitkut nutaamik havaaqhaqaliqtut akiliqtuiyaamingnik tuyurnikkut mahauhimayunik...
Iitjirurvia 24, 2017
Remington Arms Company inmikkut utiqtiffaaquyiyut Remington Hiqutit 700nguyut (Remington Model 700...
Iitjirurvia 03, 2017
Nunavut Kavamait NTI-kollo Paanagiiklotik Kavamatokatkollo, miitiktitiyot obloni pinggahoni...
Iitjirurvia 03, 2017
Piqalikmiuq hadja Tamatkikhimayut Katitiqhimayut Anguniaqtaugiaqaqtunik (TAH) kiklivikhaliqaliqtun...
Januali 13, 2017
Piyumavit akiittumik auladjutitigut ihivriurutikhanut mikhilaarutauniarungnaqhiyut uunaqutingnut...

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

QANUQTUT PINIAQQINGA ANGUNIARNIKKUT LAISIKHAMIK? Tamatkivyakhimayut inuit, ukuangungittut kihimi NLCA-MI ikayuutiqaqtut, pitquyauhimayut anguniarnikkut laisikhamik angunahuariamiknik mikiyunik
QANUQTUT PINIAQQINGA IQALUKHIUQNIKKUT LAISIKHAMIK? NLCA-MUT Ikayuutiqangittut pitquyauhimayut iqalukhiuqnikkut laisimik niuvrutikhaungittunik iqalukhiuriami Nunavunmi.  Ikayuutiqaqtut NLCA-MI