Havaktingit

Finance

Janis Qaunirq
Tuhagakhanut Ayuittiaqhimayut, Maniliqiyitkut
867-975-6821
jqaunirq@gov.nu.ca

Elyse Kay
Atan’nguyaq Tuhagakhanut,  Maniliqiyitkut
867-975-6818
ekay@gov.nu.ca

 

 

Government of Nunavut News Room

Januali 12, 2017
Maniiyaiyunik, taamali atuqtauluaqtuq qanuginia Iningnighanik maniiyaiyunik Kanatami,...
Januali 11, 2017
Havagumavakpit Kavamatkunni Nunavunmi hivuliqtitut?
Tissaipa 13, 2016
Nunavut Taanngaliqinirmut Ilitturihaiyit umikhimaniaqtut Ubluiqtirvia 23-mi, 2016, ilauluni...
Tissaipa 09, 2016
Quviahuulukaakluhi qayangnaittumik uvani halatirnirmi.
Nuvaipa 23, 2016
Hapkua Kavamatkut Nunavunm (GN) ukualu Nunavunmi Havaktiit Ikayurtingit (NEU) ublumi atiliuqut...
Nuvaipa 23, 2016
Hapkua Kavamatkut Nunavunm (GN) ukualu Nunavunmi Havaktiit Ikayurtingit (NEU) ublumi atiliuqut...

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Havaakkut Atia

Iqaluktuuttiaq
Una havaanguyuq Ukpiriyakhaq, Inuinaaqtailiyunik Naunaiyainiaqtut unalu Hakuittaakhaanik Ilangani Naunaiqniaqtut ihariagiyaukpat. Ilaranaitpit, piqpagivitlu, aliagiviuklu inungmiuqatauguvit?  Una...
umikvikhaq upluq: 03/03/2017
Iqaluktuuttiaq
Hamanli Amiqnaqpiaqtuq Havaaqhaq, pitquyauhimaniqaqtuqlu naammaktumik Ihuinnaaqpakhimanikkut Ihivriurutimik Titiraqmiklu, piqaqluni piqangitumik Amingnaqtuqaqqan Ihuinaaqtuqaqqan ihivriuqtauyukhatlu...
umikvikhaq upluq: 03/03/2017
Iqaluktuuttiaq
Havaktukhaq March 31, 2018. Una Akhuurutigiyauyumik Ihumamitigut Havaakhaq piqaqtukhaqlu Paliihimatkunnit Naunaitkutanik Ihuinaangittumik naunaitkutaqarluni, piqarlunilu Hakuikhimaittumik...
umikvikhaq upluq: 03/03/2017