Havaktingit

Finance

Janis Qaunirq
Tuhagakhanut Ayuittiaqhimayut, Maniliqiyitkut
867-975-6821
jqaunirq@gov.nu.ca

Elyse Kay
Atan’nguyaq Tuhagakhanut,  Maniliqiyitkut
867-975-6818
ekay@gov.nu.ca

 

 

Government of Nunavut News Room

Januali 12, 2017
Maniiyaiyunik, taamali atuqtauluaqtuq qanuginia Iningnighanik maniiyaiyunik Kanatami,...
Januali 11, 2017
Havagumavakpit Kavamatkunni Nunavunmi hivuliqtitut?
Tissaipa 13, 2016
Nunavut Taanngaliqinirmut Ilitturihaiyit umikhimaniaqtut Ubluiqtirvia 23-mi, 2016, ilauluni...
Tissaipa 09, 2016
Quviahuulukaakluhi qayangnaittumik uvani halatirnirmi.
Nuvaipa 23, 2016
Hapkua Kavamatkut Nunavunm (GN) ukualu Nunavunmi Havaktiit Ikayurtingit (NEU) ublumi atiliuqut...
Nuvaipa 23, 2016
Hapkua Kavamatkut Nunavunm (GN) ukualu Nunavunmi Havaktiit Ikayurtingit (NEU) ublumi atiliuqut...

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Havaakkut Atia

Iqaluktuuttiaq
Una havakhaq pilaqnia angmaumayuq tamaitnut tukhigaqtunut. Nalvaaqtauyuq uvani 1999, Nunavut nutangutqiyauyuqlu aviktuqhimayunit taimalu talvani ittut pitquhinik pingvaliayutihaitigun...
umikvikhaq upluq: 03/02/2017
Ikpiarjuk, Kangiqtugaapik, Sanirajak, Sanikiluaq
Tapkununa Atanguyaq Havaktulirinirmut angiktait piyakhait 518, qanugittunia havakhaq turaangayuq piyumaniani, havaakhat turanganyut Nunavunmi Angiqatigiigut Nunataarutinut nunaranun nayugani...
umikvikhaq upluq: 03/02/2017
Kugluktuk
Pingahunik Ukiuni Havaakhaq Havakviuniaqtuq Iitjirurvia 20, 2020-mut. UkuatMinnguiqhiviit ukualu Naniliqaak Ikpingnaqtut Nunaturliit hivulliuyut timiqautit havaaqaqtut munaqhilutik nunatuqanik...
umikvikhaq upluq: 03/02/2017