Havaktingit

You are here

Minista Pithohilikioni

NANNGARIYAUYUQ KEITH PETERSON

Ministauyuq Maligaliqiyitkunut

Keith Peterson hivulliqpaami niruaqtauhimayuq Nunavutim Maligaliurvianut 2004mi.

Keith inuuhimayuq Whitehorse, Yukonmi, nunaqaqpaghunilu pinggahuni nunattiaganni. Nunaqalighunilu Iqaluktuuttiami taima 1973mit. Talvani, havaaqaqpaqtuq maniliurnahuarnirmun nuatqatiriiliqinirmun piyuumiliqiniqmilu.

Niruaqtautinnani nunavutim afisiatanut, Keith kivraqtuivaqtuq Mayagupluni Iqaluktuuttiami, Ikhivautauplunilu Kitikmeot Maligaliuliqinirmun Katimaviani Anggiyuqqaaguplunilu Nunavitm Katimayiinggit Nunallaanutni.

Keith nulianggalu, Sandra malruungnik inuuhuqtuutiqaqtut.