Havaktingit
LogoHome

You are here

Government of Nunavut News Room

Aktuupa 04, 2017
Munarhiliqiyikkut pitquyait nunallaamiutat Tikiraryuami purikhiquivlugit imakhamingnik niuqqaqtautinnagit igadjutigilugilluunniit tuhaqtitauffaaqtinnatik.
Aktuupa 03, 2017
Munakhiliqiyitkut ilitturipkagumayait Nunavummiunut, tapkununatluak angayuqqaanutt miraat nutarannuallu nutaratigutlu, naunaiqtauyut pakittihimayun tainikatunik qallaryuarnikkun (whooping cough) (pertussis) nunangangni Rankin Inlet.
Aktuupa 03, 2017
Tattiarnakhivia Nunaqyuaptingni Atanguyangit Tatqikhiutikhanga!
Aktuupa 02, 2017
Iqalungni Alluriarvik Apikhuiyit Katimayiita qinikhialiqtut hitamanik nunallaamin ilauyukhanik
Saptaipa 29, 2017
Nunalingni Kavamatkunillu Pivihaqautikkut Havakvia qinirhiayut piyumayunik inungnik katimayiuyukhanik uvani Qauyiharnirni Ihivriuffaaquinikkut Naalaktini
Saptaipa 29, 2017
Hivuliqti Taptuna naunaiktittiyuq ataani uqaqtakhamut:
Saptaipa 28, 2017
William MacKay, Tugliq Minista Maligaliqiyiitnun ublumi tuhaqtitiyuq hapkuninga titiraqhimayunik:
Saptaipa 27, 2017
Tamainun maamat ivanik mamaktitihimaaqtun. Uuktugumavit umuunga uuktuutikharnik?
Saptaipa 27, 2017
Ukiuqaqtutin akun’ngani 18-nik? Ilauyumavit pulaarnikkut taiyauyumut Winnipeg Art Gallery (WAG)? Ilauyumaguvit, nutaaq katimaqatikhaqqut ilingnukhaunniqquq!
Saptaipa 26, 2017
Nunaryuami Niryutit Nakimmakhimayukkut Qauyitquyidjutikhanik Ublua Apitilirvik 28. Nunavunmiut ilautquyauyut aannialiqtailidjutikhamingnik ilatiklu piqpagiyatiklu uumayuutitik kapiyautquplugit havautikhanik.