ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ
LogoHome

ᐋᖅᑭᔅᓯᒪᓂᖏᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ

ᑐᙵᓱᒋᑦᑎ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᕆᔭᐅᓪᓚᕆᒃᑐᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᖏᓐᓄᑦ ᑐᑭᓯᑎᑦᑎᔭᕆᐊᖃᕐᓂᖅ ᒐᕙᒪᒃᑯᑦ (ᒥᓂᔅᑕᒡᒍᑏᑦ) ᓯᕗᓪᓕᖅᐸᐅᑎᑦᑐᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᓱᒪᓕᐅᕈᑎᒋᔭᖏᑦ ᖃᓄᖅᑑᕈᑎᒋᓗᒋᑦ.

ᓄᓇᕗᒻᒧᑦ ᑲᒥᓯᓇ

ᑕᒪᑦᑕ

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ

ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᓄᓇᕗᒻᒥ ᒪᓕᒐᕐᔪᐊᓕᕆᕕᒃ

ᐊᖏᖃᑎᒌᖕᓂᒃᑯᑦ ᐊᐅᓚᓂᖃᖅᑐᖅ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᓄᓇᕗᒥ

ᐃᖃᓇᐃᔭᕐᕕᖏᑦ