ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Finance

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᒪᐃ 29, 2017
ᒥᓂᔅᑕ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᕿᓂᕐᒪᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒥᐊᓗᒃᑕᕈᓐᓇᐅᑎᓄᑦ ᐱᔪᓐᓇᐅᑎᑖᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ.
ᒪᐃ 26, 2017
ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᖏᑦ, ᓱᓕ ᐱᕕᑦᓴᖅᑕᓕ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑕᕋᓱᒍᒪᒍᕕᑦ 2017−ᒥ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑏᑦ ᑕᐃᒪᐃᓪᓗᐊᖅᑎᑕᐅᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖃᖅᑎᑕᐅᓂᖓᑦ...
ᒫᑦᓯ 30, 2017
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖓᑦ ᐃᓄᓕᒫᖅᑎᑦᓯᓛᖅᑐᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥᑦ ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᓯᐊᕐᒥᓪᓗ ᐅᖃᐅᓯᖃᕐᓗᑎ ᐱᐊᒧᑦ ᐅᐊᐃᓂᒧᓪᓗ ᓂᐅᕕᕐᕕᑖᕐᓂᕐᒧᑦ ᓂᕈᐊᕐᓂᐅᓛᖅᑐᓂᒃ...
ᒫᑦᓯ 22, 2017
ᒥᓂᔅᑕ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑭᐄᑦ ᐲᑐᓴᓐ ᐱᒋᐊᖅᑎᑦᓯᔪᖅ ᐅᔾᔨᖅᓱᖅᑕ, ᐊᑐᑦᓯᐊᕆᐊᖃᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᒥᐊᓗᒻᒥᑦ ᐅᓪᓗᒥ.
ᒫᑦᓯ 15, 2017
ᒫᔾᔨ 15, 2017-ᒥᑦ, ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑦ ᖁᕝᕙᖅᓯᒋᐊᖅᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᑖᒃᓯᓂᑦ ᐅᑯᓂᖓ ᑕᕝᕚᑭᓂᑦ:
ᒫᑦᓯ 08, 2017
ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᖏᓐᓄᑦ: ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᔾᔪᑎᖃᕈᒪᕖᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᓐᓂ? ᒫᓐᓇ ᐱᓇᔪᒍᓐᓇᖅᓯᕗᑎᑦ 2017−ᒧᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᑦ...

ᓄᑖᖑᓛᑦ ᑎᑦᑎᖅᑲᖏᑦ

ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᑖᓐᓇ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᐃᕋᐃᓐᓇᖅᑑᓪᓗᓂ ᐃᓂᒋᔭᒃᓴᖅ ᐊᒻᒪ ᖁᕕᐊᒋᔭᐅᓗᓂ ᐱᕋᔭᖕᓂᑰᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᖅᑕᐅᔾᔪᑎᖓ, ᐃᓚᖃᕐᓗᓂ ᐱᓯᒪᙱᓪᓗᓂ ᐊᒃᑐᖅᑕᐅᓴᕋᐃᒻᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᑕᐅᔾᔪᑎᒥᒃ ᐱᔭᕆᐊᓕᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᓄᑦ. ᐃᓗᐊᖅᓴᐃᔨ, OR/RR/Day Surgery/CSR(RN) ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᖅ...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 21/07/2017
ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᐱᔨᑦᑎᖃᑦᑕᖅᑐᖅ ᐊᔪᖏᓐᓂᖃᖅᑐᓂ ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒥᑦ, ᐊᔪᓕᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᐊᒻᒪ ᐊᑐᑲᐃᓐᓇᖃᑦᑕᑲᒻᒪᐸᑦᑐᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᖅᑕᓄᑦ, ᐃᓚᒌᓄᑦ ᐊᒻᒪ ᓄᓇᓕᒻᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖃᑕᖅᓯᒪᓗᓂ ᐊᕐᕌᒍᒐᓚᓐᓂᑦ ᐱᖅᑯᓯᑎᒍᑦ, ᐃᑉᐱᓐᓂᐊᓂᒃᑯᑦ ᐊᒻᒪ ᑎᒥᒧᑦ ᖃᓄᐃᓕᒍᑎᒥᓂᐅᔪᓄᑦ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 21/07/2017
ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ
Entrusted with supplying safe, reliable and efficient energy to the citizens of Nunavut, through both traditional and alternative sources, Qulliq Energy Corporation (QEC) offers many opportunities...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 07/07/2017