ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

Finance

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᔭᓐᓄᐊᓕ 12, 2017
ᑮᓇᐅᔭᑎᒍᑦ ᐱᓂᕐᓗᐃᓂᖅ, ᑕᒪᓐᓇ ᐊᑐᖅᑕᐅᒐᔪᑦᑐᖅ ᐃᓐᓇᕐᓂᑦ ᐱᓂᕐᓗᐃᓂᕐᒥᑦ ᑲᓇᑕᓕᒫᒥᑦ, ᐱᕈᖅᐸᓪᓕᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᓲᖃᐃᒻᒪ ᐃᓄᐃᑦ ᐃᓅᑯᑖᓐᓂᓴᐅᕙᓕᖅᑐᑦ...
ᔭᓐᓄᐊᓕ 11, 2017
ᓯᕗᓕᖅᑎᒋᔭᐅᓗᑎᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓕᕈᒪᕕᑦ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᓐᓂ?
ᑎᓯᐱᕆ 13, 2016
ᓄᓇᕘᒥ ᐃᒥᐊᓗᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᓛᖅᑐᑦ ᑎᓯᐱᕆ 23, 2016−ᒥ, ᑕᒪᓐᓇ ᐃᓚᒋᔭᐅᑎᑕᐅᓗᓂ ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓᑕ ᓄᖅᑲᖓᓐᓇᐅᓂᖓᓄᑦ ᒪᑐᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᐅᓪᓗᕆᔭᖏᓐᓄᑦ.
ᑎᓯᐱᕆ 09, 2016
ᖁᕕᐊᓱᒍᑎᖃᕆᔅᓯ ᖁᐊᖅᓵᕐᓇᖅᑐᒦᙱᓪᓗᓯ ᑕᒪᑐᒪᓂ ᖁᕕᐊᓱᖕᓇᒥ.
ᓄᕕᐱᕆ 23, 2016
ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᒃᑯᖏᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑦ ᑲᑐᔾᔨᖃᑎᒌᒃᑯᖏᓪᓗ ᐅᓪᓗᒥ ᐊᑎᓕᐅᖅᑲᐅᕗᑦ ᓄᑖᒥᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖕᓂᒧᑦ ᐊᖏᕈᑎᒥᑦ.
ᓄᕕᐱᕆ 09, 2016
ᐱᕙᓪᓕᐊᓂᖏ ᐃᒥᐊᓗᒻᒨᖓᔪᓄᑦ ᐋᓐᓂᖅᑕᐃᓕᒪᑎᑦᑎᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ

ᓄᑖᖑᓛᑦ ᑎᑦᑎᖅᑲᖏᑦ

ᐊᒡᒋᖅᐸᓪᓕᐊᔪᑦ

ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓂᒃ ᐊᑐᐃᓐᓇᖅᑕᖃᙱᑦᑐᖅ

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᒪᓕᓪᓗᒍ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᑐᐊᒐᐅᔪᓂ ᒪᓕᒋᐊᓕᓐᓂᒃ 518, ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᔪᖅ ᐃᓄᓐᓄᑦ ᐃᖃᓗᓐᓂᕐᒥᐅᑕᐅᔪᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ. ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᐃᓐᓇᕋᔭᖅᑐᖅ ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐃᓇᖏᖅᓯᓯᒪᔪᓐᓇᖅᑐᒧᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊᓄᑦ, ᖃᓄᐃᓕᐅᕐᓂᐊᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᒌᔭᖅᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᑖᓐᓇ ᐃᓂᐅᔪᖅ...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 10/03/2017
ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᒃᐱᖕᓇᐃᓇᕐᔪᐊᖅᑑᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ ᐱᕋᔭᖕᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᑯᑖᓂ, ᐱᖃᑕᐅᒋᕗᖅ ᐃᒃᐱᖕᓇᐃᓴᕋᐃᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᕗᖅ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᒪᒃᐱᖓᔪᖅ. ᑭᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᓄᑦ, ᐃᓅᑎᐊᕐᓂᕐᒧᑦ, ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ ᕿᒥᕐᕈᔨᒻᒪᕆᒃ...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 10/03/2017
ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ
ᑕᑎᒋᔭᐅᔪᓐᓇᖅᑐᑎ ᐊᑦᑕᕐᓇᙱᑦᑐᒥ, ᐆᒪᖁᑎᖃᑦᑎᐊᖅᑎᑦᓯᓂᕐᒥᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓄᑦ, ᐱᖅᑯᓯᑐᖃᒃᑯᑦ ᐊᓯᐊᒍᓪᓗ, ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ ᐆᒻᒪᖅᑯᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ (ᖁᓪᓕᒃᑯᑦ) ᐊᒥᓱᓂᑦ ᒪᓂᒪᑎᑦᑎᔪᑦ ᐱᕕᔅᓴᖃᖅᑎᑦᑎᓪᓗᑎ ᑕᐃᒃᑯᓄᖓ ᐊᔪᙱᓐᓂᕐᒥᓂᒃ ᖃᐅᔨᒪᔭᒥᓂᓪᓗ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒧᑦ ᑐᕌᖓᖁᔨᔪᓂ. ᐃᕝᕕᕐᕙᓘᕚ? ᐅᕙᑦᑎᓐᓄᑦ...
ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ: 10/03/2017