ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᐄᐳᕈ 13, 2017
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᑎᓂᓐᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᔨᕋᓛᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᒃᓴᓂᑦ ᕿᓂᓕᕐᒥᔪᑦ.
ᐄᐳᕈ 03, 2017
ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 19, ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᐊᖅᓵᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ, ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᒫᔾᔨ 13, 2017-ᒥᑦ.
ᐄᐳᕈ 03, 2017
ᐱᖁᔭᒃᓴᖅ 19, ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᓇᖕᒥᓂᕆᔭᐅᔪᒥᑦ ᐊᖅᓵᖅᓯᓂᕐᒧᑦ ᐱᖁᔭᖅ, ᐊᖏᖅᑕᐅᔪᐃᓐᓇᐅᓚᐅᖅᓯᒪᕗᖅ ᒪᓕᒐᓕᐅᕐᕕᖕᒥᑦ ᒫᔾᔨ 13, 2017-ᒥᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᑎᓂᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓵᖕᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ – ᐱᖃᑖ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᓯᒪᓇᔭᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑖ...
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐊᕚᓚᕿᐊᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐃᑯᕐᕋᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᓚᐅᑲᒃᑐᖅ: ᐃᖃᓗᖕᓂᕐᒥᐅᑕᓄᑦ ᑭᓯᐊᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑕᐅᓪᓗᓂ ᐊᖏᔪᖅᑳᖃᖅᖢᓂᓗ ᐊᖏᔪᖅᑳᖅ, ᐱᕋᔭᒃᑐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑕᐅᕕᐊᓄᑦ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ – ᐱᕋᔭᒃᑐᓄᑦ ᐊᑐᐃᓐᓇᐅᑎᑦᓯᓂᐊᖅᑐᖅ ᑎᑎᕋᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᔨᑦᓯᕋᕐᓂᕐᒥᑦ ᐊᒻᒪᓗ ᐃᑲᔪᕐᓂᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓐᓂᑦ ᐱᕋᔭᑦᑐᓄᑦ ᐱᔾᔪᑎᖃᖅᑐᓂᑦ ᓄᓇᕘᒥ...
Exp. Date: ᒪᐃ 12, 2017
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᓱᒻᒫᓪᓚᒃᓴᕋᐃᑦᑑᓇᕈᓐᓇᕐᒪᑦ. ᐸᓖᓯᒃᑯᑎᒍᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᓯᒪᓂᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᒋᐊᕐᕕᐅᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᒪᓵᕆᓲᖑᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᓪᓗ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᖃᖅᑐᖅ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᐱᓇᔪᒍᒪᔪᓕᒫᓄᑦ ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᐊᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨᓪᓚᕆᐅᑉ ᑐᒡᓕᐊᓄᑦ, ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓄᑦ,...
Exp. Date: ᒪᐃ 05, 2017
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᖃᓄᑐᐃᓐᓇᖅ ᐱᔾᔪᑎᑖᖅᓴᕋᐃᑦᑐᖅ, ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᒃ ᐱᕋᔭᓚᐅᖅᓯᒪᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᓂᒃ ᐱᕝᕕᐅᔭᕆᐊᖃᕋᔭᖅᑐᖅ, ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᒪᒃᐱᖅᓯᒪᔪᖅ. ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᒧᑦ, ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓄᑦ ᑎᓕᔭᐅᕙᒡᓗᓂᓗ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᒻᒪᕆᖕᒧᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᒃᑯᓐᓂ...

Links