ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᖕᒥ ᑎᓂᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓵᖕᓂᒃ ᒪᕐᕉᖕᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ – ᐱᖃᑖ ᐊᕐᕌᒍᒧᑦ ᐊᑕᐅᓯᕐᒧᑦ ᐃᓕᓯᒪᓇᔭᖅᑐᖅ, ᐊᒻᒪ ᐱᖃᑖ...
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐊᕚᓚᕿᐊᒃᑯᓐᓂ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᖕᒥ ᐃᑯᕐᕋᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.
ᕕᕝᕗᐊᓕ 10, 2017
=ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᑐᑦ.
ᔭᓐᓄᐊᓕ 24, 2017
ᐸᓐᓂᖅᑑᒥ ᑲᖑᐃᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᒃᓴᓂᒃ ᕿᓂᖅᐳᑦ
ᔭᓐᓄᐊᓕ 09, 2017
ᐃᖃᓗᒃᑑᑦᐊᕐᒥᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᓂᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᕋᓛᓂᒃ ᕿᓂᖅᐳᑦ.

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

Exp. Date: ᐄᐳᕈ 14, 2017
ᐅᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅ ᐱᑐᐃᓐᓇᐅᙱᑦᑐᒻᒪᕆᐅᖕᒪᑦ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᒡᓗ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᙱᒃᑲᓗᐊᖕᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᑦᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅ ᑭᓇᓕᒫᓄᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᕐᓗᓂ ᑐᓪᓕᐊᓄᑦ ᕿᒻᒪᑯᓕᕆᔨᐅᑉ, ᕿᒻᒪᑰᖅᑐᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓂᑦ, ᒪᓕᒐᖅᑎᒍᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔾᔪᑎᓂᓪᓗ ᕿᒻᒪᒃᑯᓕᕆᓂᐅᔪᓂᑦ...
Exp. Date: ᐄᐳᕈ 07, 2017
ᑖᓐᓇ ᐃᓂᒋᔭᐅᓇᔭᖅᑐᖅ ᐅᒃᐱᕆᔭᐅᑦᑎᐊᕐᕕᐅᕙᒡᓗᓂ ᓈᒻᒪᒋᔭᐅᔪᒥᒡᓗ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖃᖅᑐᖃᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᕝᕕᐅᓂᕐᒧᑦ ᐱᔪᖃᕆᐊᖃᖅᐳᖅ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᑐᐃᙶᖅᐳᖅ ᑕᒪᐃᓐᓄᑦ ᐱᓇᔪᒃᑐᓕᒫᓄᑦ. ᐅᖃᕐᕕᖃᖅᐸᒡᓗᓂ ᓂᕿᓄᑦ ᐱᔨᑦᑎᕈᑎᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨᒧᑦ ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᒪᒥᓴᕐᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᕝᕕᖕᒥ (...
Exp. Date: ᐄᐳᕈ 07, 2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓴᖅ ᒪᑐᐃᖓᔪᖅᖅ ᑭᒃᑯᓕᒫᓄᑦ. ᐊᖓᔪᖅᑳᖃᓗᓂ ᑎᓕᐅᖅᑕᐅᓗᓂᓗ ᑐᓪᓕᐊᓄᑦ ᐊᑎᓕᐅᕈᔨᒻᒪᕆᒻᒥᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓯᓐᓈᕐᓗᓂᓗ ᐱᓕᕆᔪᓐᓇᖅᓯᑎᑕᐅᕙᓪᓕᐊᓗᓂ ᒪᓕᒐᖅᑎᒍ ᑎᑎᕋᖅᕕᐅᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖓᓄᑦ, ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᓯᖅᓱᐃᔨ ᑎᑎᖅᑲᑎᒍᑦ ᑲᒪᒋᔭᖃᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐊᒥᓱᓂᑦ ᐊᔾᔨᒌᖏᑦᑐᓂᑦ ᐱᓕᕆᐊᓂᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᓂᕐᒧᑦ...

Links