ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

Welcome

ᓄᓇᕗᑦ ᒐᕙᒪᖓ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᕝᕕᒃ

ᐊᒃᑐᐸ 02, 2017
ᐃᖃᓗᓐᓂᑦ ᐊᓪᓗᕆᐊᕐᕕᒃ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᔅᓴᓂᒃ ᕿᓂᑦᑐᑦ ᓯᑕᒪᓂᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᒍᒪᔪᓂᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ
ᓯᑎᐱᕆ 28, 2017
ᐅᐃᓕᐊᒻ ᒪᑲᐃ, ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒥᓂᔅᑕᐅᑉ ᑐᖏᓕᖓ ᐅᓪᓗᒥ ᓴᖅᑭᑎᑦᑎᔪᖅ ᐆᒥᖓ ᑎᑎᖅᑲᒥᒃ:
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᐃᒡᓗᓕᒑᕐᔪᖕᒥ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᖃᒪᓂ’ᑐᐊᕐᒥ ᐃᓄᐃᑦ ᓴᐳᓐᓂᐊᖅᑎᖏᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᐊᕐᕕᐊᓂ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ
ᔪᓚᐃ 24, 2017
ᑲᖏᖅᖠᓂᕐᒥ ᓴᐳᑎᑦ ᒪᓕᒐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᑦ ᕿᓂᖅᑐᑦ ᐃᓚᒋᔭᐅᔪᒪᔪᓂᑦ.

ᑐᖁᓯᒪᓕᖅᑑᑉ ᐃᓱᒪᓕᐊᕆᓂᑯᒋᓯᒪᔭᖏᑦ ᐃᑲᔫᑎ

Click here to download

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

Exp. Date: ᓄᕕᐱᕆ 03, 2017
ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᐃᒃᐱᖕᓇᐃᓇᕐᔪᐊᖅᑑᕗᖅ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᒋᐊᓕᒃ ᐱᕋᔭᖕᓂᕐᒧᑦ ᑎᑎᖅᑲᑯᑖᓂ, ᐱᖃᑕᐅᒋᕗᖅ ᐃᒃᐱᖕᓇᐃᓴᕋᐃᓐᓇᖅᑐᒥᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᖁᔭᐅᓯᒪᕗᖅ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ ᒪᒃᐱᖓᔪᖅ. ᑲᒪᔨᖓᓄᑦ ᑭᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ, ᓄᓇᓕᖕᓂᑦ ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᔨᕋᓛᓕᕆᔨᓄᑦ ᑭᕙᓪᓕᕐᒥᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖓᑦ...
This is a Highly Sensitive Position and a satisfactory Criminal Record Check, along with a clear Vulnerable Sector Check is required. This employment opportunity is open to Iqaluit residents only....
Exp. Date: ᓄᕕᐱᕆ 03, 2017
ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᑕᑎᒋᔭᐅᔭᕆᐊᖃᕐᓇᖅᑑᓪᓗᓂ ᐱᕋᔭᒃᓯᒪᓂᑰᖏᒃᑲᓗᐊᕐᒪᖔᑦ ᖃᐅᔨᓴᖅᑕᐅᔭᕆᐊᓕᒃ. ᑖᓐᓇ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᒃᓴᖅ ᒪᒃᐱᖓᔪᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑖᕋᓱᒃᑐᓕᒫᓄᑦ. ᑭᐅᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨᖓᓄᑦ ᐱᖁᔭᒃᓴᓕᕆᔨᒃᑯᑦ, ᐱᖁᔭᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᖅᐳᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᓕᒫᓂ ᐱᖁᔭᒃᓴᓕᕆᑎᓪᓗᒋᑦ.  ᐱᖁᔭᒃᓴᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ...

Links