ᐅᖃᓚᐅᑎᓯᐅᑏᑦ

You are here

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ

ᐃᖃᓇᐃᔭᑉ ᑕᐃᔭᐅᔪᓯᖓ ᐱᓕᕆᕕᒃ ᒪᑐᕕᒃᓴᖓᑕ ᐅᓪᓗᖓ ᓄᓇᓕᒃ ᐃᒪᓐᓇᐃᑦᑑᓂᖓ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅ
ᖃᓂᒻᒪᓯᖃᖅᑐᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔫᓂ 9, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑎᑦᓯᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᐃ 26, 2017 ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᕕᒃᑐᖅᓯᒪᔪᓂ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᒥᕐᖑᐃᓯᕐᕕᒻᒥ ᐸᕐᓇᐃᔨ ᐊᒻᒪᓗ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔫᓂ 9, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ
ᐊᑭᓕᒐᒃᓴᓕᕆᔨᒃ ᐊᑭᓕᖅᓴᐃᕝᕕᓕᕆᔨ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᔫᓂ 9, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓂᐅᕕᖃᑦᑕᕋᔭᖅᑐᖅ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
Casual Employment ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ, ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ, ᓴᓂᕋᔭᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ, ᓇᐅᔮᓂ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ Casual
ᐃᓱᒪᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐅᖃᐅᔾᔨᒋᐊᖅᑎ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᖃᐅᔨᒪᔨᑕᖅ ᑭᒡᒐᖅᑐᐃᔨ ᓄᑕᖅᑲᓄᑦ ᒪᒃᑯᒃᑐᓄᓪᓗ ᒪᐃ 26, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ
ᑎᑎᕋᕐᕕᖕᒥ ᑐᓵᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᐃ 26, 2017 ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ
ᐃᑲᔪᖅᑕᐅᒋᐊᓕᖕᓂ ᑐᓴᐅᒪᑎᑦᑎᔨ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᐃ 26, 2017 ᐋᑐᕚ, ᐊᓐᑎᐅᕆᐅ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓄᓇᓖᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᑎᑕᐅᓂᖏᓐᓄᑦ ᐱᓕᕆᐊᒃᓴᓕᕆᔨ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐃᒡᓗᓕᕆᔨᕐᔪᐊᒃᑯᑦ ᔫᓂ 16, 2017 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᐃ 26, 2017 ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓂᖅᖠᐅᖅᑎ (ᒪᕐᕉᒃ ᐃᓂᐅᔫᒃ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔫᓂ 9, 2017 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᓕᓪᓂᐊᖅᑐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᑲᑎᒪᔨᖏᓐᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᐃ 26, 2017 ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑐᑭᒧᐊᑦᑎᑦᓯᔨ, ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᖏᑦᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔫᓂ 2, 2017 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ, ᐊᐅᓚᓂᕆᖃᑦᑕᖅᑕᖏᑦ ᖁᓪᓕᖅ ᐆᒻᒪᖁᑎᓕᕆᔨᖏᑦᑕ ᑎᒥᖁᑖ ᔫᓂ 2, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᒡᒍᑐᖅᓯᒪᕕᐅᔪᓂ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᔫᓂ 2, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐋᓐᓂᐊᕕᓕᐊᖅᑐᑦ ᑎᑎᖅᑲᖁᑎᖏᓐᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎᕋᓛᖅ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔫᓂ 9, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑎᑦᓯᔨᒧᑦ ᐃᑲᔪᖅᑎ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᔫᓂ 2, 2017 ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᑲᔫᓯᐊᖅᑐᓕᕆᔨᑉ ᐃᑲᔪᖅᑎᐊ ᐃᓄᓕᕆᔨᒃᑯ ᔫᓂ 9, 2017 ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᔫᓂ 2, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᐃᓕᓐᓂᐊᑎᑦᑎᔨ, ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᐋᓐᓂᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᖃᐅᔨᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᖅ -ᒪᕐᕉᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᔅᓵᒃ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᔫᓂ 2, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ
ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᓕᕆᔨᓄᑦ ᑎᑎᕋᖅᑎ – ᐃᖅᑲᖅᑐᐃᕕᖕᒥ ᑎᑎᕋᖅᑎ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᖃᐅᔨᓴᕐᕕᒻᒥ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎ (ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᑕᐅᓚᐅᑲᒃᐸᒃᑐᑦ) ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᓯᔨ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ Restricted to GN employees
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᓯᓚᐅᑉ ᐊᓯᔾᔨᖅᐸᓪᓕᐊᓂᖓᓄᑦ, ᑐᓴᒐᒃᓴᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪ ᖃᐅᔨᒪᔭᖏᓐᓂᒃ ᐊᐅᓚᔾᔭᒋᐊᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒧᑦ ᐊᕙᑎᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᓄᓇᓕᓐᓂᑦ ᑎᒍᔭᐅᓯᒪᔪᓕᕆᔨ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔫᓂ 9, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ, ᓂᐅᕕᐊᒃᓴᓕᕆᔨᓄᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᔫᓂ 2, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐱᓕᕆᐊᖑᔪᒧᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔫᓂ 2, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐱᓕᕆᐊᑦᓴᓕᕆᔨ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᔫᓂ 9, 2017 ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᓱᒪᓕᕆᔨᒻᒪᕆᒃ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᑦ ᐱᓕᕆᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔫᓂ 9, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᑲᐃᓐᓇᖅᑐᓕᕆᔨ-ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖑᑲᐃᓐᓇᖅᑐᖅ ᓄᓇᕗᒻᒥ ᐅᑭᐅᖅᑕᖅᑐᒥ ᓯᓚᑦᑐᖅᓴᕐᕕᒃ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᐃᓕᑕᕆᔭᐅᔾᔪᑎᖃᖅᑐᖅ ᐋᓐᓂᐊᓯᐅᖅᑎ, ᐅᓂᒃᓯᒪᔪᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᐃ 31, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᑲᔪᖃᑦᑕᕋᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᖅ,/ᐊᓐᓄᓪᓚᒃᓰᕕᓕᕆᔨ ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
Relief Institutional Cook ᒪᓕᒐᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᖃᓗᖕᓂ Casual
ᓄᓇᓯᐅᑎᓄᑦ ᐊᖁᑎᓂᒃ ᖃᐅᔨᓴᖅᑎᒻᒪᕆᒃ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᐃᖏᕐᕋᔪᓕᕆᔨᒃᑯᓪᓗ ᒪᐃ 26, 2017 ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᖁᑦᑎᒃᑐᒦᓐᓂᖅᓴᖅ ᓇᓗᓇᐃᔭᕐᕕᒃ, ᐃᓕᓴᐃᔩᑦ ᐃᓕᓴᐃᔨᙳᖅᑎᑕᐅᕙᖕᓂᖏᓐᓄᑦ ᓇᓗᓇᐃᒃᑯᑕᖅᑖᖅᑎᑕᐅᕙᖕᓂᖏᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᕐᓂᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔫᓂ 2, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ
ᓯᕗᓕᖅᑎᒃᓴᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᕈᖅᓴᓂᕐᒧᑦ ᐱᓕᕆᐊᕆᑎᑉᐸᒃᑕᖓᑦ. ᒐᕙᒪᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᔫᓂ 9, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐊᔪᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔪᓐᓇᕐᓂᖅᑖᖃᑕᐅᓯᒪᔪᓄᑦ
ᐱᙳᐊᖅᑐᓕᕆᓂᕐᒧᑦ ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᓕᕆᔨ ᓄᓇᓕᖕᓂ ᒐᕙᒪᒃᑯᓐᓂᓪᓗ ᐱᔨᑦᑎᕋᖅᑎᒃᑯᑦ ᒪᐃ 26, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᓄᑦ ᐊᐅᔭᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᓂᕐᒧᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐃᒃᐱᐊᕐᔪᒃᒥ, ᐊᕐᕕᐊᑦᒥ, ᖃᒪᓂᕐᑐᐊᒥ, ᐃᖃᓗᒃ`ᑐᑦᑎᐊᖅᒥ, ᑭᖕᖓᐃᑦᒥ, ᐃᒡᓗᓕ`ᒐᕐᔪᒃ-ᒥ, ᑲᖏᖅᑐᒐᐱᒥ, ᓴᓪᓕᖅᒥ, ᐅᖅᓱᖅ`ᑐᖅᒥ, ᐊᐅᓱᐃᑦᑐᖅ-ᒥ, ᓴᓂᕋᔭᒥ, ᐃᒡᓗᓕᖕᒥ, ᐃᖃᓗᖕᓂ, ᑭᒻᒥᕈᒻᒥᑦ, `ᑯ`ᒐᕈᒃᒥ, ᖁᕐᓗᖅᑐᖅᒥ, ᓇᐅᔮᓂ, ᐋᑐᕚ, ᐊᓐᑎᐅᕆᐅ, ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ, ᒥᑦᑎᒪᑕᓕᒃ-ᒥ, ᕿᑭᖅᑕᔪᐊᒥᑦ, ᑲᙱᖅᖠᓂᖅᒥ, ᖃᐅᓱᐃᑦᑐᒥᑦ, ᓴᓂᑭᓗᐊᖅᒥᑦ, ᑕᓗᕐᔪᐊᒥᑦ, ᑎᑭᕋᕐᔪᐊᖅ-ᒥ, ᐅᐃᓂᐸᐃᒡ, ᒫᓂᑑᐸ Casual
ᐊᒡᒍᑐᖅᓯᒪᔪᓂᑦ ᑲᒪᒋᔭᐅᖏᓐᓇᕆᐊᖃᓕᖅᑐᓄᑦ ᐊᐅᓚᑦᑎᔨ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᔫᓂ 2, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓄᓇᕗᒻᒥᑦ ᑐᑭᒧᐊᒃᑎᑦᑎᔨ ᐃᓄᒋᐊᖕᓂᐅᔪᓂᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᕐᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯᓄᑦ ᐋᓐᓂᐊᖃᖕᓇᙱᑦᑐᓕᕆᔨᒃᑯ ᒪᐃ 26, 2017 ᐃᖃᓗᖕᓂ ᐃᖃᓇᐃᔭᖅᑎᐅᑲᐃᓇᖅᑐᖅ
ᓄᓇᓕᖕᓂ ᐃᖢᐊᖅᓴᐃᔨ ᑮᓇᐅᔭᓕᕆᔨᒃᑯᑦ ᒪᑐᐃᖓᐃᓐᓇᕐᓂᐊᖅᑐᖅ ᐃᓐᓄᒐᓱᓐᓂᖓᓂ ᐸᓐᓂᑦ`ᑐᖅᒥ ᒪᑐᐃᖓᑎᑕᐅᒐᔭᖅᑐᖅ ᐊᑖᐅᓯᒃ ᐱᖓᓱᓄᑦ