You are here

ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓪᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ, ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᒻᒪᓗ

ᐱᔪᒥᒍᓱᒃᐲᑦ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᐸᓪᓕᐊᓗᓂ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ  ᐱᔪᓐᓇᖅᓯᔪᒪᕕᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᓂᖅᑖᕈᒪᓪᓗᑏᑦ? ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᕕᐅᕖᑦ ᐱᔪᒥᒍᓱᒡᖢᑎᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑦᑎᓂᕐᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᑎᒥᒃ ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒃᑐᒥᒃ?  ᐃᓕᓐᓂᐊᖅᓯᓐᓈᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᖕᓂᕐᒧᑦ ᐃᒪᐃᓕᖓᓲᖑᖕᒪᑦ ᐊᔾᔨᒌᙱᑦᑐᓄᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔮᖅᑖᕋᓱᒡᓗᓂ ᐊᒻᒪᓗ ᐱᓕᕆᔾᔪᑎᓄᑦ ᐊᔪᕈᓐᓃᖅᓴᖅᑎᑕᐅᓇᔭᖅᑐᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᒃᓴᐅᔪᒪᓂᕐᒧᑦ ᐊᔪᙱᑕᖅᑖᕐᓗᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᖅᑎᐅᓂᕐᒧᑦ ᓲᕐᓗ ᓄᑮᓚᐅᑎᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ, ᓱᓪᓗᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ, ᕿᔪᓕᕆᔨᐅᓂᕐᒧᑦ. 

 

http://www.edu.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=9

Contact Name: 
Department of Education
Phone: 
(867) 975-5600