Employés

You are here

ᓅᓐᓂᖅ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᕐᓗᓂ ᐱᓕᕆᐊᖅ

ᑕᕝᕘᓇ ᐱᓕᕆᐊᒃᑯᑦ ᐃᑲᔪᖅᑐᐃᓲᑦ ᓄᓇᕗᒻᒥᐅᓂᒃ ᓅᑉᐸᓪᓕᐊᓂᕐᒧᑦ ᓂᖃᐃᓱᖅᑎᐅᓚᐅᖅᖢᑎᒃ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᓕᖅᖢᑎᒃ ᓯᕗᓪᓕᖅᐹᒥ, ᐃᒪᐃᑑᒐᓗᐊᖅᐸᑦ ᐃᓕᖅᑯᓯᒃᑯᑦ ᐅᕝᕙᓘᓐᓃᑦ ᑮᓇᐅᔭᓕᐅᕋᓱᖕᓂᒃᑯᑦ ᐃᖅᑲᓇᐃᔭᕐᖢᓂ.

 

http://www.edu.gov.nu.ca/apps/authoring/dspPage.aspx?page=24

Contact Name: 
Department of Education
Phone: 
(867) 975-5600