Havaktingit

You are here

MUNAQHILIQIYITKUT

Nunalaani inuuhirinirmut uqaudjiyut

Munarhiliqinikkut Uqaudjitjutikhaittuq tadja.

Anaktautivikmit kuvigaqhimayunut ihuirutiyut uviluqhiurtunut Pangniqtuumi

Government of Nunavut News Room

Tissaipa 11, 2018
Aaniaqtailiniq uvani Fuuqnikkut ukiunga!
Tissaipa 10, 2018
Tamaita inuit ihagiagiyaat vitamin D hauniqlingnaitumik kigutinunlu.
Tissaipa 07, 2018
Aanniaqtailiqiyitkut itqaumayuqhat nunaqaqtunik talvani Sanikiluaqmi talvuuna imarmik...
Tissaipa 06, 2018
Munaqhiliqiyitkut qayagitqiyiyut niqinik uttiqtitauyuhanik tuyuutauyuq Canadian Food Inspection...
Tissaipa 03, 2018
Munaqhiliqiyikkut ilitugipkaktitiumayut inungnun talvani Iqaluktuutiarmi qingminik nunangani...
Nuvaipa 30, 2018
Nunaqaqqaaqhimayuni AIDS-kut Qauyihimaninganik Havainiq unauyuq December 1min 5mun, 2018....

Munarhiliqiviuyut Naunaitkut

Naqitlugu nunallaangnut paqittiyaami munarhiliqiviknik.

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

Tingmitikkut Aanniaiviliaqtunut Maligaq unalu ilaunahugiyakhaitut maliktakhanik naninnariaqaqtahi uuvani Munarhiliqiyikkut qaritauyakkurviani uvaluuniit hivayaklutit Munarhiliqiyikkut uvani:
Aanniartunut Pitjutikhat

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

Havaakkut Atia

Exp. Date: Januali 04, 2019
Una Havaariyauyuq Ukpiriniqmut nakuuyumiklu Ihuinaarutaungittumik Naunaitkutamik Naunaiyainiq ihariyauyuq. Una havaakhaq angmaumayuq tamainnut uukturumayunut. Ataniqaqluni Naunaiyaivikmi...
Hamanli Amiqnaqpiaqtuq inikhaq, pitquyauhimaniqaqtuqlu naammaktumik Ihuinnaaqpakhimanikkut Ihivriurutimik Titiraqmik. Una havakhaq pilaqnia angmaumayuq tamaitnut tukhigaqtunut. Atani munagiyauyut...
Takuyaqtuqlutit Kanatapta ukiuqtaqtumi avatanik. Aghalliaqaqtuq alianaqtunik, tatqiagikhivakltuqlu, autiqaqtuqlu ukiuriktuqlu nunani. Ihuaqutauyut hivituyut ukiungani unnuat, upingakhamilu,auyamilu...