Havaktingit

You are here

Avatiliqiyit Havainikkut quviahuutigiyaat aallatqiit nauttiat huradjallu

Immaktirvia 05, 2020

Kavamatkunnin Tuhaqtitaudjuti

Avatiliqiyit Havainikkut quviahuutigiyaat aallatqiit nauttiat huradjallu

Avatiliqinikkut Havaininguqtuq hamangaImaruqtirvia 5 hamunga 11 quviahuutigilugu, ukua Kavamatkut Nunatunmi havaliqtait qaaffit hulidjutikhat quvihuutikhat uvani ukiumi pidjutauyumun – aallatqiit nauttiat huradjallu.

Aularutikhaa, havaktauhimayuq Nunavunmi titiraqhimayuq Unkiuqtaqtumi Ulikturniq Puyumin piinarialik qungiagahaq, ikayuqtut ukua Nunavut Ilihariaqpaallirvik. Piquyavut tamaita Nunavummiut qungiaqlugu ilituriyaamingni ilanginik ayuqhautinik hilap aalanguqtirniranun pidjutaa Nunavunmi aalangayut huradjat.

Uqautiginiaqtaqqut inungnun tuhaadjutit iliuraqhimayut ilituriyaangni mighaagun aallatqiit nauttiat huradjallu Ukiuqtaqtup nunanni. Pilutit ‘nakuugilugu’ una Kavamatkut Nunavunmi Facebookmi taiguangit maliklutalu uvani Twitterkut uvani @GOVofNUNAVUT takuyaangini!

Nunavummiut aghuuqhayauyut havaklugit nivingayukhat tautungnaqtut Nunavunmi aallatqiit nauttiat huratdjallu piksallu haffumunga inungnun tuhaqtidjutinun. Ilaliutilugitukua Kavamatkut Nunavunmi (@GOVofNUNAVUT) inungnun tuhaqtidjutinun akimanahuariangani makpiraanik mighaanun aviktuqhimayup aalakiit nauhimayut huradjallu! Taktaghat kikliqaqtut akimayut tuhaqtitauniaqtut Avatiliqinikkut Havainiani, tuyqlugit uuktuutitit qilamik.

Naunaiyautit – ilauyut titiraqhimayut makpiraat ilauyut piyaangini taktaghatik – piinarialgit uvani Havagviani Avatiliqiyit qaritauyaliqvia.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Karen Flaherty           
Atan’nguyaq Tuhaqtipkaiyini, Ilinniaqtulirinikkut Ikayuqtiuplunilu
Avatiliqiijikkut Havagvia
867-975-7761
KFlaherty1@gov.nu.ca