Havaktingit

You are here

Piyumayut niruaqtauyukhanik uvunnga Nunavunmi Nunamut Pijunnautilitiyikkut (Nunavunmi Pilaagutainun Nunami Katimayiit)

Iipu 08, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Piyumayut niruaqtauyukhanik uvunnga Nunavunmi Nunamut Pijunnautilitiyikkut (Nunavunmi Pilaagutainun Nunami Katimayiit)

Nunavut Kavamatkut piyumayut niruaqtauyukhanik atauhirmik ikhivautaq uvani Nunavunmi Nunamut Pijunnautilitiyikkut (Nunavunmi Pilaagutainun Nunami Katimayiit) (NSRT).

Tapkuat NSRTkut havakhimaanginaqtun uqaqtukharnik katimayiyiuyut katimayunik uqaqtukharnik taima pivallialiqtunik nunamik nanminiqaqtunik angirutingitkumik maniliqidjutikahrnik nunamiitunik piumayauyut hulilukaaktunik Inuit Nanminigiyainik Nunangitni.

Ilihimaguvit Nunavunmi pilaagutainun nunami pidjutikhangit ihumagiyauyunik atuiniaqtuniklu havagianganik tapfuminga NSRTmi, niguarumaguvitluuniit inungmik kituliqaak, tuyuqlugu havakpakhimayangnik naunaitkutingnik uuktuutikharniklu titirangnik uumunga Patrick Hugginsmun uvani PHuggins@gov.nu.ca.

Uuktuutikhaq titiqat pigiaqaqtun talvanga Havakviat Avatiliqiyitkutni qaritauyaliqidjutiliqiviani uvani: https://www.gov.nu.ca/environment/information/board-appointments-applica...

Piyauyuq katimayikhaq naammaktumik ihivriurutiqaqtukhaq ihuinaarutikkut naunaitkutimik. Umikvikhaa uukturvikhaq 5mungaqqat. KIVATAANI UBLUQHIUTAA uvani Qitiqqautiyuq 30, 2019.

###

Tuhaqtitauyukhanut Uqarvikhaq:

Karen Flaherty
Atannguyaq Tuhagakhanut, Ilinniarniqmun Ihanganiq
Avatiliqiyitkut
867-975-7761
kflaherty1@gov.nu.ca