Havaktingit

You are here

Puiguktailidjutikhaq ukununga Nunavunmi Anguniarnikkut Maliguagakhat

Aktuupa 17, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Puiguktailidjutikhaq ukununga Nunavunmi Anguniarnikkut Maliguagakhat

Avatiliqiyitkut puiguqungitait Nunavunmiut naunaiyaiquvlugit ihuaqtunut huradjanut maliguagakhanut anguniartinnatik.

Nunavunmi, piyukhaungittut atuqlugit rimfire-nik qaryunik, qaryullu mikitqiyat 5.56 mm-mit kaimatluriktunik angitilaanginnut anguniarnahuarumik angiyunik huradjanik. Anguniaqtit ilihimayukhauyut iqqaquqhimaittumik qimaklugilluunniit anguniaqhimayamingnik huradjanik. Ilagiyait ukuat niriyauvaktut ilangit huradjamit amiiniklu.

Huradjanut uumayunut maliguagakhat iliyauhimayut taimaa ihuaqtut nakuuyullu anguniarutikhat huradjanik Nunavunmi. Inmik piyakhait tamaita anguniaqtiuvaktut ilihimalutik maliklugillu maliguagakhanik.

Pilutit aadjiliuqhimayumik uuminga 2018-2019 Naittumik pihimayuq Nunavunmi Anguniaqpaktunut Maliguagakhat nunangni Annguniaqtuliqiyitkut havagvianut talvunga takuyakturluguluunniit: Naittumik pihimayuq uuminga Nunavunmi Anguniarnikkut Maligugakhat.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Peter Polanowski
Atan’nguyaullaktuq Tuhagakhanut, Ilinniarniqmun Ihanganiq
Avatiliqiyitkut
867-975-7732
ppolanowski@gov.nu.ca