Havaktingit

You are here

Puiguktailidjutikhaq ukununga Nunavunmi Anguniarnikkut Maliguagakhat

Tissaipa 18, 2018

Inungnut Tuhaqtidjutikhanut

Puiguktailidjutikhaq ukununga Nunavunmi Anguniarnikkut Maliguagakhat

Kavamatkut Nunavunmi Avatiliqiyit (DOE) itqaumatquiyut Nunavunmiunun ihivgiuqlugit uuktuutit hugadjatigut maligat anguniaqtinatik.

Huradjanutmaliguagakhat iliyauhimayut taimaa ihuaqtut nakuuyullu anguniarutikhat huradjanik Nunavunmi. Inmik piyakhait tamaita anguniaqtiuvaktut ilihimalutik maliklugillu maligahat.

Nunavunmi nanigiaqtuqtughaungitut uvaluuniin anguniaqlutik ungahiktilaanga, (1.6 kilometres) quygainaq igluqpangnin, uvlauuniin aalat igluqpait. Anguniaqtut piyukhat hikugangilutik hamanga, ingilgayaani uvaluuniin apqutini.

Kangiqhittiagumaguvin, pilutit aadjiliuqhimayumik 2018-2019 naittut Nunavunmi Anguniangnikkut Maligat hapkunani nunangni DOE Anguhiqiyit uvaluuniin pulaaqlugu Naittut Nunavunmi Anguniangnikkut Maligat.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Jonathan Pynn
Aulapkaiyi, Upalungaiyainiq Maliganun
Avatiliqiyitkut
867-975-7707
jpynn@gov.nu.ca