Havaktingit

You are here

Qayangnaqhiyuq Ittijjagiaq Ingilgayap Qanuginia

mii 19, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Qayangnaqhiyuq Ittijjagiaq Ingilgayap Qanuginia

Aput hikulun qanuginia mahaktiliqtuq uvani Ittijjagiaq Ingilgayaami qitqani Iqaluit Kimmirulu uvani Katannilik Minguiqhiqvikmi. Una aghut qayangnaqhiyuq uvalu atuqtut aghuuqtauyut apqutailgumiilutik.

Pidjutigiyaa uuquuhivaliangmat uvalu nipalukpakami, ingilgayaaq qanuginia kinituq, magaqnaghigami qayangnaqhiyuq. Ingilgayaap qanuginia aulahimaaqtuq mahaktighaamqtuq ubluni. Ihumaguvin atuqlugu ingilgayaaq, upalungailutit ihuaqtumik qayangnautikkut tamayanik uvalu, aulaaqatiqaqlutinlu.

Kangiqhitiagumaguvin ingilgayaap mighaagun, hivayaqlugit Nunavunmi Minguiqhivik uvani Iqalungni 867-975-2350 uvaluuniin Kimmirutmi 867-939-2416.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Hayward Harris
Atannguyaq Tuhaumapkaidjutinik, Ilinniarniq Ihanganiq
Havagviat Avatiliqiyikkut
867-975-7769
hharris@gov.nu.ca