Havaktingit

You are here

Qiniqhialiqtut tikkuaqtauyukhanik Nunallaami Ilauqatigiingnirmun Upalunggaiyainirmun Munarinirmunlu Katimayalangit

Saptaipa 27, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Qiniqhialiqtut tikkuaqtauyukhanik Nunallaami Ilauqatigiingnirmun Upalunggaiyainirmun Munarinirmunlu Katimayalangit

Aliagivakpigik min’nguiqviitigun, Inuit pitquhiat, ilitquhiq ahinirmiutatlu nunamut aquiyunik? Anggirupkiq, Nunallaami Ilauqatigiingnirmun Upalunggaiyainirmun Munarinirmunlu Katimayalangit (CJPMC mik naunaittut) Iqalungni, Iqaluktuuttiaq Kimmirunmilu havaaqarniagungnaqhiyut ilingnut!

Katimayalangit piliqtut hadja nutaanik ilauyuqhanik hapkunanut nunavut min’nguiqviinnut:

CJPMC Min’nguiqviit Naunaittiagumaguvit, hivayaqlugit:
Iqaluit Sylvia Grinnell Qaummaarviitlu Nunavunmi Minnguirviit Geneva Noble
Hivayautaa: 867 975-7753
Qaritauyakkuugutaa: gnoble@gov.nu.ca
Caroline Ipeelie-Qiatsuk
Hivayautaa: 867-975- 7784
Qaritaujakkut titiqqivia: cipeelie-qiatsuk@gov.nu.ca
Cambridge Bay Ovayok Nunavunmi Min’nguiqvia Geneva Noble
Hivayautaa: 867 975-7753
Qaritauyakkut: gnoble@gov.nu.ca
Gerry Atatahak
Hivayautaa: 867-982-7443
Qaritauyakkuugutaa: gatatahak@GOV.NU.CA
Kimmirut Katannilik Nunavunmi Min’nguiqvia Tommy Akavak
Hivayautaa: 867-939-2416
Qaritaujakkut titiqqivia: TAkavak@GOV.NU.CA

Naammagiyauyut uuktuqtut ilauniaqtut uqaudjauyiulutik piumayamingniklu pitquilugit Nunavut Kavamainnut min’nguiqviitigun upalunggaiyaidjutainni, piliurninggata, auladjutait munariyainniklu.

Tautuktittiguvit qauyimanitigun havakpaktaqhimayaniklu, tuyuutidjavat uuktuutit October 11, 2019 nguqqat 5 munggaqqat Iqaluit ubluqhiutaa atuqlugu.

Uuktuutimun naunaiyautit piinnariaqaqtutlu uvani Avatiliqiiyitkut qaritauyakkuugutaanni, uvani: https://www.gov.nu.ca/information/call-nominations-joint-planning-andman....

###

Tuhaqtipkainikkut Uqarvigiyakhaq:

Joshua Long
Atan’nguyaq Tuhaqtipkaiyini, Ilinniaqtuliriiyitkut Ikayuqtiuyunilu
Avatiliqiiyitkut
867-975-7761
jlong1@gov.nu.ca