Havaktingit

You are here

Qiniqhiayut Niguaqtauyukharnik – Kiingaaluk Aviktuqhimayuni Minguiqhivik

Iitjirurvia 26, 2019

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Qiniqhiayut Niguaqtauyukharnik – Kiingaaluk Aviktuqhimayuni Minguiqhivik

Nunavut Kavamangat (GN) qiniqhiayut niguaqtauyukharnik Sanikiluarmin nunaqaqtun hapkunungakhaq Kiingaaluk Aviktuqhimayumi Minguiqhivik Nunallaani Atadjutikkut Upalungaiyautini uvalu Munagidjutikkut Katimayiit (CJPMC).

CJPMC uqaudjivaktut imatullu ihumaliurutautquyauyut tapkununga GN-kut parnautikhaliurnikkut, piliurnikkut, aulapkainikkut, imatullu munaqhidjutikhainik naunaiyaqtauhimayut Avikturviinni Minnguikvingni.

Nunavut Kavamangit (GN) qiniqhimaaqtun inungnik kitkunikliqaak ihumayut, ilihimayunik havakpakhimayuniklu talvani minnguirvingmi, pulaaqtuiliqiyunik Inuit pitquhingnik ilitquhingniklu nigiukhimayutlu aituiyumayut talvani havagvingmi, upalungaiyaiyumayutlu, Kinngaaluk Aviktuqhimayuni Minguiqhivik.

Uukturumayut, tuyuqlugu havakpakhimayangnik naunaitkutit titiraq uqaqlutinlu ihumagiyangnik, naunaitumik naunaiyailutin huuq ihumagiyauluaqtukhauyutin talvuuna, umunga gnoble@gov.nu.ca. Uuktutikhat piyaqtun uvani: https://gov.nu.ca/in/avatiliqiyikkut/information/hanaqidjutikhangit-0.

Tikkuaqhiyumaguvit niruaqtakhamik, imaaluuniit kangiqhiyuumiyumaguvit, uqarvigilugu Geneva Noble Hivayautikut 867-975-7753 qaritauyakutluuniin gnoble@gov.nu.ca.

Umikvikhaa uukturvikhaq Qiqaiyarvia 15, 2019.

###

Tuhaqtitauyukhanut Uqarvikhaq:

Karen Flaherty
Atannguyaq, Tuhaqtipkainikkut, Ilinniangnikkut Ikayuqtiuplunilu
Avatiliqiyitkut
867-975-7761
Kflaherty1@gov.nu.ca