Havaktingit

You are here

Quviahuutigiblugu Anginikhaq Ingilgayaaq

Niqiliqivik 25, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Quviahuutigiblugu Anginikhaq Ingilgayaaq

Ilauqataudjavuhi Sylvia Grinnell Ukiuqtaqtumi Pulaaqtarvikmi Saalutimi, August 26, 2017 Nunavut Min’nguikviit havaqatigitut Trans Kanataup Ingilgavia, katimapkaiyut Quviahuutigiblugu Anginikhaq Ingilgayaaq. Nalaglugulu Kimmirutip Inirniqhaq uqaqtuq Itijjagiaq Ingilgaviamik, ilaulutiklu Inuksukmik hatqiqtitaunia, ayuihaqlunilu qanuqtun inukshuliugiami. Tituqtinahuat muqpauyamiklu tunihinahuat!

Katimanahuaqtugut nunallaangit Kanatami quviahuutigiblugu atayuq Ingilgayaaq tamainun nunaryuapta pidjutauyuq Kanataup 150. Itijjagiaq Ingilgayaat, hamunnaqtuq Katannalikmi Nunaptingni Minnguivik, qaganuaq atayuk uvunga Trans Kanataup Ingilgayaq. Inuit atuqpagait ingilgaanitaat ingilgayaat nunallingni illauyut pulaqpaqtunlu atuinaqtaa tadja pihuktun, skiiraqtun, sikituuyarniq kanuuqhutiklu. Quviahuqatigiikluta!

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:
Hayward Harris
Atanguyaq,Tuhaqtipkainikkut
Avatiliqiyikkut
(867) 975-7769
hharris@gmail.com