Havaktingit

You are here

Tuhulaurutikhaq niguaqtauyukharnik talvani Nunavut Imarnik Katimayukharnik

Saptaipa 14, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Tuhulaurutikhaq niguaqtauyukharnik talvani Nunavut Imarnik Katimayukharnik

Nunavut Kavamangit qiniqhimaaqtun niguaqtauyukharnik ilauyukharnik ikhivautaqmi talvani Nunavut Imarnik Katimayiiyiuyunik (NWB).

Tamna NWB munagihimaaqtun akhuurutikharnik talvuuna malikhautikharnik, atuqtauyukharnik munagidjutikharnik nunami imarnik talvani Nunavut Nunalaani Hanigaini.

Ilihimaguvit talvuuna imarnik munagidjutikharnik hanaqidjutingnik Nunavunmi ilauyumaplutinlu aituutikharnik talvuuna havaktauyukharnik talvani NWBmi, hivayagiaqaqtahi Eric Blair naunaiqyumirutikharnik uvani 867-975-7721 uvaniluuniit eblair@gov.nu.ca.

Naunaiqhimalugu titiraqhimayangnik taima ihuagiyauyuq uuktuqtuq namagiyauqaqtukhaq qayangirutikharnik naunairutingnik palihimatkuni. Umikvikhanga uuktugianganik talvuuna 5mungaqan Apitilirvikmi 29, 2017mi.

###

Tuhaqtitiliqiyut hivayaqlugit:

Eric Blair
Angiyukhiq Atugakharnik Ihivriuqtiuyuq
Havagviat Avatiliqiyikkutni
867-975-7721
eblair@gov.nu.ca