Havaktingit

You are here

Tukhulaurutikhaq niguaqtauyukharnik talvani Nunavik Tagiukkuuktukharnik Avikturviangani Ayungnautiqaqqan Ihiriuqtukharnik Katimayiingit

Niqiliqivik 21, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Tukhulaurutikhaq niguaqtauyukharnik talvani Nunavik Tagiukkuuktukharnik Avikturviangani Ayungnautiqaqqan Ihiriuqtukharnik Katimayiingit

Nunavut Kavamatkut piyumayut niruaqtauyukhanik naamatjutikhamik uvani Nunavik Tagiukkuuktukharnik Avikturviangani Ayungnautiqaqqan Ihiriuqtukharnik Katimayiitni (NMRIRB).

Tamna NMRIRBkut anginirmi munagidjutikhaqaqtuq avatiliqinikkut munagidjutikharnik hanaqiyauyukharnik talvani Nunavik Tagiukkuuktukharnik Avikturviangani, ilauniaqtuniklu nunami qanganiitunik nunami maniliurutikharnik ayungnautiqarniaqtunik ihivriudjutikharnik havaaqharnik tukhiqtauyukharnik.

Ilihimaguvit talvuuna hanigainiituniklu avatiliqidjutingnik talvani Nunavik Tagiukkuuktukharnik Avikturviangani aituiyayutinlu talvunga havaamun NMRIRBkutni, hivayaqlugu Lena Takoonagak naunaiqyumirutikharnik uuktuutikharniklu, uvani 867-975-7705 uvaniluuniit ltakoonagak@gov.nu.ca.

Umikvikhanga uukturvikhaqhi 5:00 mungaqqat Apitilirvik 14, 2018mi.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Jonathan Pynn
Angajughiq Atugakhanik Naunaijaiji
Avatiliqiyitkut
867-975-7707
jpynn@gov.nu.ca