Havaktingit

You are here

Uqhuryuarnik Kuvihimayuq Qamanittuarmi

Immaktirvia 12, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Uqhuryuarnik Kuvihimayuq Qamanittuarmi

Nunavut Kavamangit uqautiliqtun nunaqaqtunik Qamanittuarmi taima uqhuyuarnik kuvihimaliqaqtuq nunalaani nayugaani talvani Martha Taliruq Katimaviani.

Tamna havagviat Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqautikkut, Avatiliqiyitkut, Munarhiliqiyitkutlu havakhimaaqatigiliqtaat tutqikhaiyi naunaiyaiyaangat mikiumik ayungnautiqaqtunik nunalaani avatiliqiyitkutnilu.

Ilitugipkakhimaarniaqtait aulahimaarniaqtunlu tuniyaangat nunalaani nuutaani ilitugipkaidjutikharnik.

###

Tuhaqtitiliqiyunik Hivayaqlugu:

Debbie Purvis
Atanguyaq Tuhaqtitiliqiyuni, Ilinniaqtuliqiyikkut Ikayuktiuyuqlu
Avatiliqiyikkut
867-975-7761
dpurvis@gov.nu.ca