Havaktingit

You are here

Tuqhulaurutikhaq tukhidjutikhangit - Aittuuhiat Ikayuutillu

Januali 22, 2018

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Tuqhulaurutikhaq tukhidjutikhangit - Aittuuhiat Ikayuutillu

Havakviangit Nunalingni Kavamatkunnilu Pivikhaqaqtikkut - Iqaiyaliqiyutlu Havakvianigt pihimaarniaqtun tukhidjutikharnik taima ikayuutiniaqtun upalungiarutikharnik aulatitiyukharniklu iqaiyaliqiyunik, ulapqiyukharnik hulilukaaktunik iqaiyaliqiyunik hanaqidjutikharnik.

Ilauyaangat uuktuqtunut ilauqarniaqtun nunalaangit nanminiqangitunik katimayiingit ihuaqtumik aulaniqaqtunik maligaliqidjutingnik titiqiqidjutiqaqtunik.

Naunaiqyumirumaguvit naunairutingnik talvuuna qanuq pigiaqaqtun Aituutikharnik Tukhidjutikharnik piniarutikharnik, hivayaqlugit akiitumik hivayautaanun uvani 1-888-765-5506 titiraqlugitluuniit qaritauyakkut uvani srinfo@gov.nu.ca.

Umikvikhangat uuktugiangat Qiqailruq 31, 2018nguqtinani.

###

Tuhagaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Kris Mullaly
Atugakhanut Naunaiyaiyi Tuhagakhaliriyi
Nunalingni Kavamatkunillu Pivikhaqautikkut
867-975-5342
kmullaly@gov.nu.ca