You are here

Naittut/Uqaqatigiami Naunaitkutit – Ikayuutit Pivallianiq

Resource Development

 

Nunavut Ilitariyauhimayuq Nunaqattiatqiyaunia Kanatami uyarakhiurniqmut urhuqyuarhiurniqmullu maniliurniqmullu. Piliurninnga uyarakhiuqvikput urhuqyuarvikput ikayuutingit piliuriami angiyut maniliurutimut ikayuutikhat Nunavunmut. Ilaa, taimaa qaffiuyunik ukiunik, Nunavummiut ikayuqtut akhuraaluk uyarakhiurniqmit, qinirhianiqmik gold-miklu paqikmata.

Munarittiaqniq nunanganik ikayuutikhanginniklu munarininnga ihariagiyauyuq akuniraalukmut maniliqinirmut pivallianiq nunavuutimlu inmikkut ikayurniq. Tatja, kaanatap kavamanga munariyaik maniliuqniqmut piyut Kavamaup nunangani Nunavunmi. Nuutiriniq pilaarutingit nunamut munarininnga kaanatap kavamanganit avikturhimayunut kavamanginnut ihariagiyauyuq Nunavunmiut inmikkut ikayuliriamikni nunataarhimayullu hivuniptikni maniit angikliyuumiriami. Nuutiriniq pipkaitjutiniaqtuq Nunavunmut munariniqmik katitiriamiknilu uyaraqnik urhuqyautigullu akingit.

Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkullu Uyarakhiurniqmut Urhuqyuarhiurniqmullu Maniliurniqmullu Havakvinga munariyaik pipkaitjuti ikayuriamilu piliurninnga nungulaigiami uyarakhiuqniq urhuqyuarhiuqniqlu Nunavunmi. Una ikayuutaut ilaliutiyuq piliurninnga nutaangurhimayumik laisiliqiniqmut munariniqmut pitjutinga maligaliriniqmullu ikayuriami maniliurniqmut munariniq piliurniqlu. Ilaliutihimayuqlu piliurninnga Nalunaqtunik Ilihimanahuarniq naunaitkutat, kiinauyanik ayurnaqtuniklu ikayuutikhat qinirhiayut uyaqqanik, ihuarhainiq ikayuqtiuyut ilihimaniq ilaliutiniqlu quuliuyut havaktut havakviklu, nunagiyaqmini ikayuqvingit havagahuaqtullu ilauyut.

Naunairyuumirumaguvit uqaqatigilugu:

Uyarakhiurniqmut Urhuqyuarhiurniqmullu Maniliurniqmullu Havakvinga

Titiraqarvinga 1000, Station 1500

1104A Inuksugait Plaza

Iqaluit, NU

X0A 0H0

Akiittukkut 1-888-975-5999

Kayumiktukkut: (867) 975-7870

Qaritauyakkut:

edt@gov.nu.ca

Tamainnik atiliurhimayunik havaktiptiknik pulaarlugu uqaqatigiyukhat makpiraanga taiguariaqni naqillugu takugiaqni havaktut atinginnik.