Havaktingit

You are here

Pitjutikharnik Naunairutingnik Taiguanualiuqhimayut

Pitjutikhaliukniq Nunavunmiitukharnik ​

Nunavut nunauyuq piqagumayunut taima pitjutikharnik piqagianganik. Nunaqyuapta amigaitunik pitjutikhaqaqtuq; iqallugiaqaqhunilu, uumayuniklu, uyaqanik amingnagiyaunginaqtuni, urhuqlungit gaasiiliniklu piqaqhuni hanaqiyauhimangitun. Nunavut aituihimaaqtun tautuminaqtumik nunamik pullaagiaqtuqtunut nunaqyuaptingni, anguniaqtiit hulilukaanginaqtunutlu.​

Nunaqyuavut piqaqtun atuguminaqtunik ingilratjutikharnik – nataangniit Pangnirtuuqmin iqalukhiuqtauvaktun ublumik atauhirni, hanaqiyauplutik qaukpat, taimalu tuyuqtauplutik Bostonmun inigiikhimaliqanik – atuguminaqtuq havaktukharnik angiklivaklialikhunilu. Nunavut Kavaman havakhimaanginaliqtun ihuaqtumik taima atuquhimaaqhugit hilataaniitun nanminiqaqtunik ilagiiqatigiiqulutik nunalaani nanminiqaqtunut, taima Inuit pivaliiayuliqiyikkut kuapuliisingit, taima hanaqiyauyukharni nunamitunik inigiikhimayumiklu ilitugitjutikharnik nunalaani ilihimayainik, ilauqatigiiliqtaingit pitjutikharnik katimaviinik taima tamangnin nunaqyuanganin hivugaaniituniklu Kanaitiangit havagviingit.

Pitjutikhaliukniq Hanaqitjutikhangit Naunaiyagiikhimayut 

Cold Weather Testing

Alapaanaqtiluni Hilami Ihivriutjutikhangit

Pullaaqtunut Aquiyut 

Iglukharnik

Iqalungnik Hanaqitjutikharnik