Havaktingit

You are here

Tun’ngahukniq Ministamit

Ihumagiyauttiaqtuq Elisapee Sheutiapik

Kavamatkut Katimayiita Hivulliuqtiat

Minista Pivalliayuliqiyitkut Ingilrayuliqiyitkunullu

Minista Avatiliqiyitkut

Minista Aulayunnautiit

Minista munariyalik Nunavunmi Nanminiqaqtut Atukkirviit Kuapuliisitkut

Minista munariyalik Nunavunmi Pivalliatjutikhaliqinirmun Kuapaliisit

Minista munariyalik Uyarakhiurvingnut

 

Elisapee Sheutiapik niruaqtauhimayuq tatvani niruaqnaqtitlugu Aktupa 30, 2017-mi, kivgaktuiniarhuni niruaqvigiyani Iqaluit-Sinaa tatvani Talimani Maligaliurviatni Nunavumiut.

Mrs. Sheutiapik niruaqtauhimayuq kivgaktuiniarhuni tatvani Atanguyauyut Katimayiitni Nuvaipa 17, 2017-mi katimakjuaktitlugit ukkua Nunavumi Hivuliktiita Katimayiit. Kivgaktuiniaktuq Kavamatkut Maligaliurvikmi Hivuliktiuluni, Minista Pivalialiqiyiitkuni uvalu Ingilgayulikiyiuyuni, Minista Avatiliqiyiitkuni, Minista Unnaqulikiyiuyuni, Ministauluni Nunavumi Nanminiqaqtuniq Attukikviita Timingatni, Minista munagiyaqaqtuq Nunavumi Pivalialikiyiita Timingatni tatvalu Minista munarhiluni Uyagarhiuknikut.

Ms. Sheutiapik kaffinik ayungituni havakarhimayuq taima havaligami tamakpik havamatkuni tatvalu nanminiqarhimavluni. Inmi una qaiyimayautiaqtuq nanminiqaqtuq tatvani kappiliuqviqmi Grind and Brew Café tatvanmi Iqaluitni.

Ms. Sheutiapik kivgaktuihimauq Maiyauhimavluni Iqaluitni, Nunavut anginirhauyumi sittimi , tatvanga 2003-mi 2010-mut. Inmi una Angayuqanguhimayuq tatvani Nunavumi Katuyikatigit Hamlatkut, Angayuqanguhimayuq Pauktuutit-kuni, una kanatami kivgaktutaat timigiyauvluni Inuit aknait Kanatamiut, tatvalu Angayuqanguhimangmiyuq Qulliit Nunavumi Kivgaktuiyiuyut Aknait Katimayiitni, Katimayiuqattauhimagmiyuq tatvani Northwestel-kuni katimayiuqatauhimavluni tatvani Qulliq Ikkumaqtuliqiyiita Timingani.

Ms. Sheutiapik akkiliktuqtauhimaitumik havakparhimangiyuq tatvani Ukkiuktaktumi Ukkiutuagangat Ulapkipkaiyiuyuni. Ms. Sheutiapik tuniyauhimayuq Quin Elizabeth II Diamond Jubilee Nivingatakmik tatvalu Pivalialikiyiuyut Katimayiita Kanatami 2014-mi Nipiqaqtut Niriugiyauyuni Akkihimavluni havaqarhimagami nulliagiit ningakataktuni.

Ms. Sheutiapik inmi quviayigaqaqtuq pinnikutinik katirhuivakhuni, haakiktunik alliagiyaqagivluni tatvalu Inuit hannauyangitniklu

Ms. Sheutiapik harhimatjutiqaqtuq amamauvluni Iola-mik James-miklu. Innuqata una Mr. Brian Twerdin.