Havaktingit

You are here

GN-kut uqaqatigiyangit Qutiktuqmiutanut tingmitjutiitigut pilluarumayanginnut

Julai 14, 2010

IQALUIT, Nunavut (July 14, 2010) –Nangariyauyuq Peter Taptuna, Ministauyuq Pivalliayuliqiyikkunnut Ingilrayuliqiyikunnullu, ublumi uqaqtuq iniqtirininnganut nakuuyumik pulaarninnganik pingahuuyut Qutiktuqmiutani nunallaangit.“Una kavamat akhuuqtut malruuyunik-pittaaqtumik tuhaqtipkaitjut Nunavunmiunut,” uqaqtuq Ministauyuq Taptuna. “Una pulaarniq naunaipkaiyuq piqpagiyavut qanuqtut inuit ihumagiyut ilapkaiyumayaqullu ihumaliuliraigupta. Apirhuutingit kiutjutingillu ikayurniaqtaatigut ihuarhigiami tingmitjutikkut ihumaalutiqaqtut Qutiktuqmi.”Qangannuaq, Ministauyuq Taptuna aullaaqatigiyait katimaqatikhanginnik Ikpiaryukmut, Qausuittuqmut Ausuittuqmullu uqautigiamikni 7nguyut katimaqatikhangit Ikpiaryukmi, Qausuittuqmi Ausuittuqmilu uqautigiamikni tamna 7nguyut tingmitjutikkut pilluarumayumayanginnik titiraqhimayuq uumani Qutiktuqmiutani Tingmitjutiitigut Akinga Naunaiyainiq. Pivalliayuliqiyikkut tikkuayuittut huli kitumik piumayauyut, tuharumakmata qanuqtut ihumagiyamiknik Qutiktuqmiutanit ihuarhitinnagu.“Ilaupkarumayaqqut Quttiktumiutat havaariyauyunik ihuarhaitillugik inuuhingit,” uqaqtaalu Ministauyuq Taptuna. “Hamani nunaqaqtut ilihimayaallu akinga tingmitjut niuvrutingillu. Uqaqtukhaugaluat qanuqtut ihuarhigiami tingmitjutinga Qutiktuqmi.”Ron Elliott pulaaqatigiyaa Ministauyuq Taptuna. Mr. Elliott Maligaliuqtiuyuq Quttiktuq,it, niruaqninnga Ikpiaryuk, Qausuittuq Ausuittuqlu.“Quviahukpiaqtunnga tamna Nunavut Kavamangat ilitariliqtaa atlaittuq tamna tingmitjutiuyuq Qutiktuqmi,” uqaqtuq Elliott. “Una itquumayumik uqautjiuyuq. Niriuktunnga katimapkaigiamni Qutiktuqmiut Katimayiinginnut ihivriurumik nunallaat kitut piumayamiknik.”Qutiktuqmiut Katimayiingit talvannga ihumaliurniaqqut kitu piumalluaqtaat, uqaqlugulu aturumayanginnik Pivalliayuliqiyikkut Ingilrayuliqiyikkunnut. Pivalliayuliriyikkullu uqaqatiginiaqtaat tingmiliqiyikkut aulapkaiyunut Quttiktuqmiutanut.-30-Naunaittiarumaguvit aatjikutaanikluuniit piumaguvit uminnga Qutiktuqmiutani

Tingmitjutiitigut Akinga Naunaiyainiq, uqaqatigilugu:Matthew Illaszewicz

Atanguyauyuq, Tuhaqtipkaiyunik

Pivalliayuliqiyikkunnut Ingilrayuliqiyikunnullu

867-975-7818

millaszewicz@gov.nu.ca