Havaktingit

You are here

NBCC-kut ihuaqtunik tuhaqtitjutikhanik piyut talvanga Maningnut

Iipu 11, 2011

IQALUIT, Nunavut (Qitiqauyaqvia 11, 2011) –Nunavunmi Nanminiqaqtunut Atuqqiqvik (NBCC) piyut

maningnut ihivriurutimik uqaqtanginnik talvanga Maningnut Ihivriuqtikyuaq Kanatamit taaffumunga

2009/10-mut maniit ukiunganut pitjutainut. Kangannuaq, una Maningnut Ihivriuqtikyuaq naunaikhiyuq

ihumagiyauyanik uuminga NBCC-kut maningnut munaritjutainut pilimaitpakhutiklu tunihiyaami maningnut ihivriurutinik atuqtani hitamani ukiuni. Havaqatigilugit Piangaiyainirmun Ingilrayuliqiyitkullu, NBCC-kut havakpiakpaktut ihuarhiyumavlugit havaariyamingnik munariyakhamingnullu.“Una naunaitkutariyaa amngiyumik havakpagainnut NBCC-kut,” uqaqtuq Peter Taptuna, Ministanga

NBCC-kuni. “Una pitjutigiyaa ihumagiyamingnut pivlugu NBCC-kut atannguyainit, havaktiinit

katimayiinillu.”NBCC-kut Katimayiit unalu Atanilluaq Aulapkaiyini (CEO), Sherri Rowe, havakpiakpaktut

hakugikhiyuumivlugu kuapaliisitkut kiinauyaliqitjutainut munarivlugit tikkuaqtauhimagami havaamut

havallakhuni talvani Qitiqauyaqvia 2010. Minista Taptuna, ikayuqhiqhuni tamainnit NBCC-kut Katimayiinit, tikkuaqtaat Ms. Rowe uuminga havaktittugu CEO-mik havaaqaqhimmaaqluni, aullaqtirutaanut April 1, 2011. Ms. Rowe Iqalungmiutauyuq ayuitpiaktuq amihuni ukiuni haarivagaa kiinauyaliqinirmut ayuitait kuapaliisimut pivlugit.“Amihunik havakpiakpaktut ikittuni tatqiqhiutini havakpiakpakmata ukuat NBCC-kut havaktiit

ikayuqpaktuklu Minista,” uqaqtuq Greg Cayen, FCA, Ikhivautalik NBCC-kut Katimayiini.Tatja ukuat kangaraaluk pitjutainut uqaqtaungmata, NBCC-kut havakpakniaqtut havakhimmaaqlutik

nunavunmi maniliurutikhainut havaqatigilugillu nutaat ittullu ikayuqnahuaqtavit pitjutikhaliuqnirmut

Nunavunmiutanut.###NBCC-kut una Nunavunmi kuapaliisiuyuq talvani Kavamanga Nunavut atunihivakhutiklu manikhanik

uumunga pivlugit $1,000,000-mut tamangmingnut Inuit Inuinaungittunullu nanminiqaqtunut havaktuni

Nunavunmi. NBCC-kut pivagait nutaat uuktuutit nutaanut tatjalu nanminiriyauyunut angikliyuumiyumayut ihuaqtumiklu inmik pinahugittunik niuvvaaviutigiyamingnut. NBCC-kut una Nunavutip pia “Atuqtiyit Ukiuqtaqtumi Pitjutikhanut”.Naunaiyarumagungni, uqaqvigilugu:

Matthew Illaszewicz

Atannguyaq, Tuhagakhanut

Piangaiyainirmun Ingilrayuliqiyitkullu

(867) 975-7818

millaszewicz@gov.nu.ca Sherri Rowe

Atanilluaq Aulapkaiyini

Nunavunmi Nanminiqaqtunut Atuqqiqvik

(867) 975-7891

srowe@nbcc.nu.ca