Havaktingit

You are here

Nunavut Pigiaqtitiyut Aulayukhanik Hivutunirmun Havaqatigiiktukhanik talvuuna Ilingaiyainikkut Maligaq

mii 15, 2013

Tuhaayakhaq

Qillaminuaq Tuhaqtitauyukhaq

Nunavut Pigiaqtitiyut Aulayukhanik Hivutunirmun Havaqatigiiktukhanik talvuuna Ilingaiyainikkut Maligaq

IQALUIT, Nunavut (May 15, 2013) – Malikhautinikkut taima pingahunik ukiunik nunalaanik katimaqatigiiknikkut, Inuit havagviingit, nanminiqaqtunutlu havagvingnik kavamatlu, Nunavut Maligaliurvik pigiaqtitiyut Maligakhaq 59mik – Havaqatigiiktukhanik talvuuna Ilingaiyainikkut Maligaq – aulayukhanik hivutunirmun upautitjutikhaqnik ilautitiyaangat atugakharnik pivalliatjutikhangit talvuna ilingaiyainikkut.

"Ilingaiyainikkut taima Tamapta-mi piumaluaqtangit havaktakhangit ilitugitjutikhaqlu talvuuna Havaqatigiiktukhanik talvuuna Ilingaiyainikkut Maligaq taima havaluagumayaingit kavamaga," uqallakhimayuq Hivulliqti Eva Aariak. "Quviahukpiaqtunga taima Maligaliuryuaqvik pigiaqtitihimaliktaat una Maligaq. Akhuuqnaqtuq tamna havaaqhaq piumayavut taima ikikliyumiqtitiyaangat ilingaitjutikhaq taima avaliqangitumik kavamainarmi."

Tamna Havaqatigiiktukhanik talvuuna Ilingaiyainikkut Maligaq atuquyuq Nunavut Kavamanmun imailiuqtukhat:

Ilaulutik ilagiiklugit Nunavut Tunngavikkut Inuinait havagviingit, allatlu kavamangit, kavamaliqitjutiqangitunik havagviit nanminiqaqtunutlu talvani Nunavut Katimatjutihaqnik talvuuna Ilingaiyainikkut aulatitiyaangat Tamna Makimaniq Pangnairutikhaqnik taimalu tallimanik ukiunganik ilingaiyainikkut hanaqitjutikhaq taima aulayukhanik talvuuna Naunaitkunmi 32mi talvani Nunavut Angirutainiituni.

"Tamna Maligaq pigiaqtitiniaqtuq taima Kavamangit havaqatigiiktakhangit allat havakviit aulatitiyaangat hivunirmiraaluk ilingaiyainikkut hanaqitjutikhaqnik," uqallaktuq Monica Ell, Ministauyuq Inuhiriliyitnut. "Iliariyugut taima ilingaiyaiyaangat ilingaiyainirnik, havaqatigiittiaqtukhauyugut. Tamapta havaaqhagiaqaqtugut."

Tamna Maligaq aituqtauhimayut angirutmik aituqtauvaktun ikayuutikhaqnik talvanga Nunavut Maligaliurvingmin.

###

Tuhaqtitiyuq Hivaqlugu:

Andres Ibanez

Tuhaqtitiliqiyikkut Ayuittiaqhimayuq Inuhiliriyit

867-975-7821

aibanez@gov.nu.ca