Havaktingit

You are here

AVATILIQIYIKKUT

Government of Nunavut News Room

Tissaipa 18, 2018
Kavamatkut Nunavunmi Avatiliqiyit (DOE) itqaumatquiyut Nunavunmiunun ihivgiuqlugit uuktuutit...
Tissaipa 04, 2018
Hivuliqti Joe Savikataaq ublumi tuhaqtitiyuq haffuminga uqaqtamininik:
Nuvaipa 29, 2018
Nunavutip Minnguiqhiqviit Amirijaujukhallu Nunangit Havagviat katimapkainahuaqtun tunihilutik...
Aktuupa 17, 2018
Avatiliqiyitkut puiguqungitait Nunavunmiut naunaiyaiquvlugit ihuaqtunut huradjanut maliguagakhanut...
Saptaipa 26, 2018
Nunavut Kavamatkut piyumayut niruaqtauyukhanik atauhirmik ikhivautaq uvani Nunavunmi...
Niqiliqivik 21, 2018
Ihumavit talvuuna minnguiqtiliqiyunik, pulaaqtunik aquiyunik Inuit pitquhingnik ilitquhingniklu?

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

QANUQTUT PINIAQQINGA ANGUNIARNIKKUT LAISIKHAMIK? Tamatkivyakhimayut inuit, ukuangungittut kihimi NLCA-MI ikayuutiqaqtut, pitquyauhimayut anguniarnikkut laisikhamik angunahuariamiknik mikiyunik
QANUQTUT PINIAQQINGA IQALUKHIUQNIKKUT LAISIKHAMIK? NLCA-MUT Ikayuutiqangittut pitquyauhimayut iqalukhiuqnikkut laisimik niuvrutikhaungittunik iqalukhiuriami Nunavunmi.  Ikayuutiqaqtut NLCA-MI