Havaktingit

You are here

AVATILIQIYIKKUT

Government of Nunavut News Room

Maassi 21, 2018
Avatiliqiyitkut katimapkaiyut Nunaqyuap Ikangnianik hulidjutinik uvani Iningnikhat Qammaqmi...
Maassi 05, 2018
Ihumavit talvuuna minnguiqtiliqiyunik, pulaaqtunik aquiyunik Inuit pitquhingnik ilitquhingniklu?
Maassi 05, 2018
Ihumavit talvuuna minnguiqtiliqiyunik, pulaaqtunik aquiyunik Inuit pitquhingnik ilitquhingniklu?
Maassi 02, 2018
Havakviat Avatiliqiyitkut ilitugipkaiyumayut taima Iqalungni nunaqaqtunik taima kuvihimayumik...
Maassi 02, 2018
Talvuuna Qiqaiyaqvia 3, ilauqatigivakhimayut Havakviangit Avatiliqiyitkut quviahuutikharnik...
Iitjirurvia 23, 2018
Ilihimavit talvuuna nunanik munagidjutikhangit hanaqidjutiit Nunavunmi? Aituimavin talvuuna...

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

QANUQTUT PINIAQQINGA ANGUNIARNIKKUT LAISIKHAMIK? Tamatkivyakhimayut inuit, ukuangungittut kihimi NLCA-MI ikayuutiqaqtut, pitquyauhimayut anguniarnikkut laisikhamik angunahuariamiknik mikiyunik
QANUQTUT PINIAQQINGA IQALUKHIUQNIKKUT LAISIKHAMIK? NLCA-MUT Ikayuutiqangittut pitquyauhimayut iqalukhiuqnikkut laisimik niuvrutikhaungittunik iqalukhiuriami Nunavunmi.  Ikayuutiqaqtut NLCA-MI