Havaktingit

You are here

AVATILIQIYIKKUT

Government of Nunavut News Room

Immaktirvia 15, 2018
Iqalungni 2018mi halumarhiniaqtun Tallimiutmi, Imaruqtirvia 22mi, 9mungaqan ublaami...
Immaktirvia 12, 2018
Nunavut Kavamangit uqautiliqtun nunaqaqtunik Qamanittuarmi taima uqhuyuarnik kuvihimaliqaqtuq...
Immaktirvia 07, 2018
Nanminiqaqtun iglungnik nanmiliqiyunik atanguyat atuqpalaalimaitun uqhuyuanik akikhanik taima...
Immaktirvia 05, 2018
Ayuiqhayumavin hunaliurnirmik nutaanik? Havainirmi Tamaat Ayuiqhalutin Imailiugianganik...
mii 31, 2018
Tamna Havagviat Avatiliqiyitkut akigaktuiniaqtun Nunavunmiunun ilauyukharnik talvani Nunavut...
mii 29, 2018
Piqpagiyangnik igahimayumik iqalukpingmik, nataarnamik nattirmikluuniit igadjutikharnik...

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

QANUQTUT PINIAQQINGA ANGUNIARNIKKUT LAISIKHAMIK? Tamatkivyakhimayut inuit, ukuangungittut kihimi NLCA-MI ikayuutiqaqtut, pitquyauhimayut anguniarnikkut laisikhamik angunahuariamiknik mikiyunik
QANUQTUT PINIAQQINGA IQALUKHIUQNIKKUT LAISIKHAMIK? NLCA-MUT Ikayuutiqangittut pitquyauhimayut iqalukhiuqnikkut laisimik niuvrutikhaungittunik iqalukhiuriami Nunavunmi.  Ikayuutiqaqtut NLCA-MI