Havaktingit

You are here

AVATILIQIYIKKUT

Government of Nunavut News Room

Maassi 14, 2019
Nunavut Min’nguiqviit Amiriyauyukhatlu Nunait Havakviata tuhaqtipkainiaqtut katimalutik Iqalungni...
Iitjirurvia 28, 2019
Nunavut Kavamangat (GN) qiniqhiayut niguaqtauyukharnik Kangiqlinirmi nunaqaqtun hapkunungakhaq...
Iitjirurvia 26, 2019
Nunavut Kavamangat (GN) qiniqhiayut niguaqtauyukharnik Sanikiluarmin nunaqaqtun hapkunungakhaq...
Iitjirurvia 25, 2019
Nunavut Min’nguiqviit Amiriyauyukhatlu Nunait Havakviata tuhaqtipkainiaqtut katimalutik...
Januali 30, 2019
Nunavut Min’nguiqviit Amiriyauyukhatlu Nunait Havakviata tuhaqtipkainiaqtut katimalutik Iqalungni...
Tissaipa 18, 2018
Kavamatkut Nunavunmi Avatiliqiyit (DOE) itqaumatquiyut Nunavunmiunun ihivgiuqlugit uuktuutit...

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

QANUQTUT PINIAQQINGA ANGUNIARNIKKUT LAISIKHAMIK? Tamatkivyakhimayut inuit, ukuangungittut kihimi NLCA-MI ikayuutiqaqtut, pitquyauhimayut anguniarnikkut laisikhamik angunahuariamiknik mikiyunik
QANUQTUT PINIAQQINGA IQALUKHIUQNIKKUT LAISIKHAMIK? NLCA-MUT Ikayuutiqangittut pitquyauhimayut iqalukhiuqnikkut laisimik niuvrutikhaungittunik iqalukhiuriami Nunavunmi.  Ikayuutiqaqtut NLCA-MI