Havaktingit

You are here

AVATILIQIYIKKUT

Government of Nunavut News Room

Julai 25, 2022
Ikayugiangani ikikliyumiqtitiyaangat Nunavumiutat atuluarnaitumik urhurlungnik ikikliyumiqtitiyaangat urhurlui puyut anianiit iliugailugit...
Julai 22, 2022
Minista Avatiliqijikkut angiqtaa ihumaliuruti pitqujauhimajuq ukunannga Nunavunmi Uumajuliqijikkut Munarnikkut Katimajiinnin (NWMB)...
Julai 15, 2022
Ayuirhagumavit Inuit pitquhianik ayuirhaqtillutin atuqhugit algatit? Ilauqatigiluta havainiq tamaat “Ayuirhariami imaa...”
Julai 15, 2022
Ilihimattiaqqit ihumajatillu minnguiqhiviinnik, Inuit pitquhiit, ilitquhiinnik, aquinikkulluunniit?
Immaktirvia 22, 2022
Nunavutim Minista Avatitiliqiitkut David Akeeagok unalu Minista Avatiliqijitkut unalu Nunamiittutuqat Piqutit (ENR) Nunatsiarmi, Shane Thompson...
Immaktirvia 07, 2022
Nunavunmi Min'nguiqhirviit Nunait Upaktaurannginnaqtut tuhaqtitijumajut Sylvia Grinnell Min’nguiqhirviit atuqtiit min'nguirhirvik...
Immaktirvia 06, 2022
Ilihimavit talvuuna Nunavunmi min’nguirviitnik? Ihumagivit talvuuna Inuit pitquhiat, ilitquhiq ahinirmiutatlu nunamut aquiyunikluuniit?
Immaktirvia 06, 2022
Iqalungni 2022 nunallaami halumaqhiniaqtut uvani Tallimmiut Imaruqtirvia 10, 8 30 ublaami 4mun.
Immaktirvia 06, 2022
Avatiliqiiyitkut qaitquiyut tamainnut Nunavunmiunut quviahuutigilugu Avatiliqinikkut Havainiani, June 4-10.
Immaktirvia 02, 2022
Talvungamuna tikiutingmiyuq uvani ukiungit nunallaani halummaqhiliqniaqtunik!
mii 20, 2022
Avatiliqijikkut Havagvia tadja piliqtun niruaqtaujukhanik ukununga Nunavunmi Atauttikkut Hivunikhaliuqnikkut Aulapkainikkullu Katimajiinnun (NJPMC).
mii 17, 2022
Ukuat Qikiqtaalungmi Tuktuni 2021-2022 anguniaqniq umikhimaliqtuq atuliqhuni tadjainnaq. Tuktuhiuqtughaungiqtut.

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Iitjirurvia 17, 2021
Nuvaipa 04, 2020
Una ilitugidjutikhaq naunairutiqaqhimayuq qalvingnik (Gulo gulo) DNAnik nanigiaqvakhimayut aulatiffaaqhimayunlu nunamun ihivriudjutikharnik talvani Napaktulik Tahiani, Kitikmeot, Nunavunmi, aulatitihimayut naunairutikharnik amihuaryuit unalu amihuaryungit

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

QANUQTUT PINIAQQINGA ANGUNIARNIKKUT LAISIKHAMIK? Tamatkivyakhimayut inuit, ukuangungittut kihimi NLCA-MI ikayuutiqaqtut, pitquyauhimayut anguniarnikkut laisikhamik angunahuariamiknik mikiyunik
QANUQTUT PINIAQQINGA IQALUKHIUQNIKKUT LAISIKHAMIK? NLCA-MUT Ikayuutiqangittut pitquyauhimayut iqalukhiuqnikkut laisimik niuvrutikhaungittunik iqalukhiuriami Nunavunmi.  Ikayuutiqaqtut NLCA-MI