Havaktingit

You are here

AVATILIQIYIKKUT

Government of Nunavut News Room

Aktuupa 17, 2018
Avatiliqiyitkut puiguqungitait Nunavunmiut naunaiyaiquvlugit ihuaqtunut huradjanut maliguagakhanut...
Saptaipa 26, 2018
Nunavut Kavamatkut piyumayut niruaqtauyukhanik atauhirmik ikhivautaq uvani Nunavunmi...
Niqiliqivik 21, 2018
Ihumavit talvuuna minnguiqtiliqiyunik, pulaaqtunik aquiyunik Inuit pitquhingnik ilitquhingniklu?
Niqiliqivik 21, 2018
Nunavut Kavamatkut piyumayut niruaqtauyukhanik naamatjutikhamik uvani Nunavik Tagiukkuuktukharnik...
Niqiliqivik 17, 2018
Kavamat Nunavuni Havakviuyuq Avatiliqiyinit, Nunagiyauumi Kavamanilu Ikayuutinik
Julai 31, 2018
Nunavut Havaaqhangit Min’nguikvingnik Akhuqnaqtunlu Maniqqami quyagiyumaplugit inirnikhaat...

Pilihaaqhimayut Titiqqidjutit

Hulilukaarutigiyakhat

Piqangittuq huliniarhimanirnik

FAQ-Apiqhuutaulluaqpaktut

QANUQTUT PINIAQQINGA ANGUNIARNIKKUT LAISIKHAMIK? Tamatkivyakhimayut inuit, ukuangungittut kihimi NLCA-MI ikayuutiqaqtut, pitquyauhimayut anguniarnikkut laisikhamik angunahuariamiknik mikiyunik
QANUQTUT PINIAQQINGA IQALUKHIUQNIKKUT LAISIKHAMIK? NLCA-MUT Ikayuutiqangittut pitquyauhimayut iqalukhiuqnikkut laisimik niuvrutikhaungittunik iqalukhiuriami Nunavunmi.  Ikayuutiqaqtut NLCA-MI