Havaktingit

You are here

Niruangniq hapkununga Tununingmun tuhaqtitauyut

Iipu 25, 2019


Tahaqtitauyukhaq

Qilamik Tuhaqtidjutikhaq

Niruangniq hapkununga Tununingmun tuhaqtitauyut

IQALUIT, Nunavut (Qitiqqautijuq 25, 2019) - Niruarutikhat kivraqtuqtukhamik Tununirnirmun uvani Apitilirvik 16, 2019. Niruarutit piyariaqaqtut kinguani qanganuaq huingman kivgaqtuqtuugaluaq Ilauyuq haffumunga Tununiqmun, una Nanngariyauyuq Joe Enook.

“Niruarutit piyaangini tapkua inuit Mittimatalingmiutat kivgaqtuqtauyut Maligaliuqvingmi qaiyumi ukiaghami katimadjutaini," uqaqtuq hivuliqti Joe Savikataaq.

Ublukhaa tutqighaiyauyuq Atanguyat katimayiinin, uvalu Kamisinamin Nunavunmi tunihiniaqtut nalunaiqhimadjunmik tunihinirmun niruaqnirmik, piyagiaqaqtuq titiraqhimayumi uvani 38 Haffumani Nunavut Niruangnikkut Maligaani. Niruaqtauvikhaq tuniyauniaqtuq uvani Niqiliqivik 12, 2019.

Naunaiyaqhimayut kangiqhidjutit niruaqtauyukhanik tuniyauniaqtut Niruangnikkut Nunavunmi qaiyuni havainirni.

###

Tuhaqtipkainikkut Uqaqvigiyakhaq:

Angela A. Petru
Ikayuqtiuyuq Aulapkaiyi Tuhaqtipkainirmut
Havagviat Kavamaliqiyitkut
Nunavut Kavamangat
867-975-6004
apetru@gov.nu.ca

ᐱᕙᓪᓕᐊᔪᑦ ᑐᓴᒐᒃᓴᙳᖅᑎᑕᐅᔪᑦ ᐱᔭᐅᔪᓐᓇᖃᑦᑕᖅᑐᑦ ᐃᓄᒃᑎᑑᖓᓗᑎᒃ, ᖃᓪᓗᓈᑎᑐᑦ, ᐃᓄᐃᓐᓇᖅᑐᓐ ᐅᐃᕖᑎᑐᓪᓗ ᐅᕙᓂ, www.gov.nu.ca.
Tuhaqtitauyukhat pigiaqaqtun Inuktitut, Qablunaatun, Inuinnaqtun, Uiviititullu uvani www.gov.nu.ca.
News releases are available in Inuktitut, English, Inuinnaqtun and French on www.gov.nu.ca.
Les communiqués de presse sont disponibles en inuktitut, en anglais, en inuinnaqtun et en français au www.gov.nu.ca.

2019-NR12