You are here

Ayuirharnikkut, Hanayiunikkut Havaatigullu Titiraqarnikkut

Nunavutip piangaiyarninga nauliqtuq piyumaniqlu havaktikhanik qunmuliqtuq.  Nunavut Kavamatkut pipkarumayait Nunavunmiut ikayuqtaulutik uumanga naunirmin havaakhaninlu pitjutiqaqtunin talvannga. Nakuutqiyauyuq pivikhauyuq titiraqaliqluni havaktinguqluni.

 

Havakviata Qatan’ngutiliqiyitkut Ayuirharnikkut Havakvia ikayuqpaktait ayuirhimayut havaktiit ayuirhaqtullu ilihaqtut hanayiunguqpiarnirmun piqarluni piqangilluniluunniit Naliinnun-avikturhimanirni Atuquyauhimayuni Aupayaaqtumik Kayuutiqarnikkut titiraqmik.  Ayuirharnikkut Havakvik titiraqaqliqtipkaqpaktaillu piyaaqtut hanayiunikkut havaat.  Havakvik aulapkaqtitauyuq Ayuirharnikkut, Hanayiunikkut Havaatigullu Titiraqarnikkut Maligaqmin ihumaliuqpaktuqlu tunnganiqarnirnin pitquitjutainnin ukunannga Nunavut  Ayuirharnikkut, Hanayiunikkut Havaatigullu Titiraqarnikkut Katimayiinnin.

 

Havaanikkumaguvit akhungnaqtunik, alianaqtunik, akiliqaqyuaqtunik Nunavunmi havaaqhanikyualiqtuni huli, havaagiktunik ilihaqtukhangguktutin.  Naunaigiami atiliuriami ilihangnikkut havaakhamut iniktirahuaqlutinluunnit Nunavut havaagiktunut ilihagutainnik, takuyaqtuiyakhatin hivayaqlugitluunniit Nunavut Ilihangnikkut Havaakhanut Iniktigutaitatkut avikturvingniluunnit Havaakhanut Pivallialiurnikkut Havakviata:  

 

Nunavut Ilihangnikkut Havaakhanut Iniktigutaitatkut 

Zsolt Munkacsy

Atan’nguyaq Ilihaqtunut Havaakhamut, Havaagiktunik, Havaakhanut Ilihaqtunut Iniktirutiyunut

867-975-5280 / zmunkacsy@gov.nu.ca

 

Angela Angrove

Ilihaqtunut Iniktirutiyunut Havaktia 

867-975-5221 aangrovefs@gov.nu.ca

 

Avikturviitni Pivallialiurnikkut havakviit

Qikiqtani - 800-567-1514

Kivalliq - 800-953-8516

Kitikmeot - 800-661-0845

 

Atatjutit

Hunauva Ayuirharniit?

Kitkut ilauyut Ayuirharnirni?

Qanuqtut ayuirhaliqtaaqqinga?

Qanuqtun piyaaqqinga Nunavunmi titiraqaliqnirmik ayuirhimaplunga havaktiuplunga?

Ayuirhaqtaaqqinga aallami avikturhimanirmi ukiuqtaqtumiluunniit?

Hunauva Avikturhimanirni-Ukiuqtaquni Nuutirnikkut Havaguti?

 

Hunavua Ayuirharniit?


Ayuirharniq ihuarhaqtauqpiaqhimayuq munariyauplunilu ayuirharniit ilaqaqtuq havaktilluni-iliharniq (ataani hivulliurningani titiraqaqtumi hanayiunguqpiarhimayumi) ukuallu hivumuuqtunik iliharvikni ayurnavyaktunik ilihaitjutinik (pilik 8-nin 12-nun havainirnun hivituniqarhutik).  Iniqtirniq ayuirharnirmi hivituniqaqtuq malruuknin hitamanun ukiunun, pitjutiqarhuni ayuirhaqtuup ayuirhimayainnik ukunanngalu ayuirharnikkut pitquyauhimayunin kitumin hanayuinguqvikhamin.  Ayuirhaqtut akiliuhiaqpaktut ayuirharhutik hanayiunguqtirhutik.  Ayuirharnikkut pinahuaruti tunivaktait ayuirhaqtuq qauyiharnirnik, ayuirhimanirnik, pittaalaqinirnik iliharnirniklu piyumayamikni hanayiunguqvikhamikni havakhamiluunniit .  Iniraangata, ayuirharnikkut pinahuaruti pitjutivaktuq ilitariyauhimayunun titiraqalirnirmun.   

 

Kitkut ilauyut Ayuriharnirni?

 

Ayuirharnikkut iliharniq ilaqaqtuq ayuirhaqtumik, havaktipkaiyimik unalu munariyiuyuq hanayiunguqpiarhimayuq.   Nunavunmi Ayuirharnikkut Havakvia  ukuallu avikturhimanirmi Havaariraaqpaktaghainni Pivallialiuqtit Havaktiit ikayuqpaktait havaktipkaiyit ayuirhaqtullu atiliurnikkut aulapkainikkullu pitjutainnik.  Tamaita inuit havagutikhaqaqtut munarinirniklu iniqtiqtakhamiknik (ataani).  Aallanik ilitturipkaitjutikhanik, takutjavat Ayuirharnikkut Apirhuutigiyauraanginnaqtuni titiraqput.

 

 

Ayuirhaqtumi pitquyauhimayut:

  • Ilihimaluni hunat ilauyut hanayiuyumaliqtamini, ayuirlugit atuqlugillu ayuirhimaiit angumalugillu havaktipkaiyiup havaquyait iniqpiarnahuarlugit.
  • Nanminigharlugu havakvikni ayurnavyaktuniklu ayuirharnirnik.
  • Upalungaiqhimaluni piyumalunilu ilihariami.
  • Qauyihimaluni ayurnavayaktunik ayuirharnikkut umikvikhanik titiraliqinikkullu pitquyauhimayunik apirhuivaklutillu.


Havaktipkaiyimi pitquyauhimayut:

Ikayuqlugit akhuuhailugillu aanniqnaittumik havakvikmik ayuirharvikmiklu.

Pipkailuni munarhiyukhaq hanayiunguqpiarhimayuq hailihmayuq piyumayuqlu munarilugu ayuirhaqtuq(t).

Aulapkarlugu hanayiunguqpiarhimayuni ayuirhaqtunun amigaitilaangit pitquyauhimayut ilauyut hanayiuyumaliqtami.

Akiliqpaklugu ayuirhaqtuq maliklugit Ayuirharnikkut, Hanayiunikkut Havaatigullu Maligait

Ayuirhaqtuq ilaupkarlugu pitquyauhimayuni ayurnavyaktuni ayuirharlirni uuktuivaklunilu

Tuyuqpaklugit ayuirhaqtuup Naunaitkutait Havakpaknirmi (ROE) uuktuqtaamiknik havaguiqhimanikkut akiliuhiarutikhanik (EI) ikayuutiknik ayurnavyaktunik ilihaliraangata (Havaktipkaiyiit iniqtiqtaaliqtut tuyuqlugillu ayuirhaqtut Naunaitkutait Havakpaknirni (ROE) qaritauyakkuurutikkut.Naunaittiarutikhanun, takulugu Service Canada-m ROE qaritauyakkuurutaa.).

Qauyihaqatigilugu havakpaknia ayurihaqtuup uumunga munariyiuyup hanayiunguqpiarhimayumun qangannguhagaangat
 

 
Munaqtiuyu hanayiunguqpiarhimayimi pitquyauhimayut:

Ilihaqtipkarlugu ayuirhaqtuq atuqtipkainikkut akhuurhainikkullu qulvahitqiyauyuni hananikkut aturutinik..

Ilihaqtipkarlugu ayuirhaqtuq ayuiqtauhimayukhanik hananirmi nakuutqiyaurnirnun.

Tuniluni ihuaqtunik munaritjutinik itquumayuniklu uqautinik.
 

 

Qanuqtut Ayuirhaliqtaaqqinga Nunavunmi?

 

Ayuirhaqtunguqtaarni Nunavunmi, atiliuqtukhauyutit uvani Nunavunmi Ayuirharnikkut Pinahuarutimi.  Pilirutinganum uumunga, 18nik avatquhimayunikluunniit ukiuqaqtukhauyutit pihimayukhauyutillu havaktipkaiyimik havaqatigiyumayaatit ayuirhaqlutit (uqaqatigiyaaqtallu CDO mighaagut nalvaarhiurnikkut havaktipkaiyikhamik).  Una havaktipkaiyi pihimayukhaliq titiraqaqtumik hanayiunguqpiarhimayumik iliharhimayuq uuktuqtup piyumayaanik hanavikhamik nuatqatigiiktuqlu tahamani uuktuqtuq havakvigiyakhaani.  Uuktuqtakhat angummatiyakhallu Hanavikhani Ilauyaami Uuktuuti.  Uqaqatigitjavat Havaariraaqpaktaghainni Pivallialiuqti Havakti nunallaarni/aviktuqhimanirni itturittiariarni pitquyauhimanirni ikayuqtauyaarnilu uukturnikkut havagutainni.  

 

 

Qanuqtun piyaaqqinga Nunavunmi titiraqaliqnirmik ayuirhimaplunga havaktiuplunga?

 

 

Hanayiuyunguqpiarhimayut piqaqtuq nakuuyumik Aupayaaqtumik Kayuutimik pitjutiuyuq hananikkut titiraqaqhimanirmik havaktaaqtut quyaginnami Kanadami. Titiraqaqtuq hanayiuyunguqpiarhimayut piyaaqtut Aupayaaqtumik Kayuutimik ukunani hananikkut titiraqmikni iniqtiqnikkut naliinni-avikturhimanirni (Aupayaaqtuq Kayuuti) uuktuutimik.  Inuit piyumayut hananikkut pitquyauhimayunik tamaita piyuittut ayuirharnikkut iliharutinik.  Ayuitkuvit hananikkut havaktiuplutit (i.e. amigaittunik atuqpakhimayunik havaknikkut hanaviknik) titiraqalirumayutillu havaktillutit Nunavunmi, uuktuqtaaqtutit uumunga Hananikkut Pitquyauhimayunik pinahuaruti.  Uqaqatigitjavat   Havaariraaqpaktaghainni Pivallialiuqti Havakti naunaiyautikhanik.

 

Ayuirhaqtaaqqinga aallami avikturhimanirmi ukiuqtaqtumiluunniit?

Ilitturiyuumirlugu una Avikturhimanirni-Ukiuqtaqtuni Nuutirnikkut Havaguti.