You are here

Ikayuuhialiqinikkut

Ikayuuhialiqinikkut titiqiqivaktun allatqiinik havaaqharnik maniliqinikkut ikayuutikharnik taima ihuarutitiyaangat piumayangnik naunaitunik inuuhimaagiangat, niqqinik, aanuraaqhaqnik ikayuutigiyaangatlu hivumungnir havaaqhaqhiurnikkut.  Ikayuuhialiqinikkut ilauqaqtun pitjutikharnik havaaqharnik inungnut 18nik ukiuqaqtunut avaquhimayunutlu, ilagiyainutlu.

 

Hivayaqlugu nunalaani Ikayuuhialiqiyiit ikayuktikhailiuliguvit titiraqnik apiqutiqaguvitlu talvuuna havaaqhaqnun.

INULIRIIYITKUT IKAYUUHIALIQIDJUTAA

Titiqat piyariaqaqtut ilauyut uuktuutinun

Uuktutikhanik Ihuigiyauvaktunik  Havagiyauyukhanik

Tukhiut Ihumaliutqiktauffaaqunirmik

Kanadami Utiqtidjutikhat Ikajuuhiarutit,Kanadami Utiqtidjutikhat Ikajuqtiujunut Ikajuuhiarutit & Kanadami Utiqtidjutikhat Aanniaqtunut Ikajuuhiarutit (CRB, CRCB, & CRSB)

KANGIQHIDJUTIKHAQ: Iglup Aturninganut Akiliqtuutit unalu Alrujaqtuutinik Akiliqtuutit