You are here

Turaarvikhaq Havagvikhanik Hanaqidjutit (TLM)

Turaarvikhaq Havagvikhanik Hanaqidjutit (TLM) havaaqhaq tunihimaaqtun maniktaqvikharnik ukiungani atauhirmi aulahimayunun talvuuna ilaugiaqaqtunun havaktitiunun, iliharvikyuanin ayuiqhaihimaaqtiuyunun pigiaqaqtunun Nunavunmi ilihaidjutikharnik imaalu/imaaluuniit ayuiqhautikharnik havaktukharnik ayuittiagiikhimayukharnikluuniit taima kituliqaak aulayukharluuniit hivunirnuangani.

 

Qaritauyakkut katitiqvikhangit

Ilaugiaqaqtunik

Uuktuutikhaq Hanaqidjutit

Ikayuutauniaqtun Iniqhimayut Titiqat

Kiudjutikhagiaqaqtun Ihuaqtumik

Uuktuutikhat Titiqat

UUKTUUTIQHANUT MALIKKUUTIQHAT

 

Ilaugiaqaqtunik

Uuktuqtun havagviit tautuktitiyukhat havagiaqaqtainik havaktukharnik katitiqvikharnik akunnganiituni ayuiqhaqtunik talvuuna qiniqhimaaqtunik manikharnik ikayuutinik havaagiangat Nunavunmiunun.  Una tautuminaqtuq tautuktakharnik havaagumayainik Nunavunmi havaktitiunun ilitqutingnin tautungnaqtunik taima aadjikiiktunik ayuiqhautikharnik naunaiyagiikhimayuq talvuuna havakhimaaqtunik tapkuninga inungnin aituqtauvakhimayut ayuiqhautikharnik.  Uuktuqtun ilitugipkaiyukhat taima ilinniarutikhangit imaalu/imaaluuniit ayuiqhautikhat tuniyauhimayut talvuuna ilitagidjutiqaqtunik iliharvikyuanganin ayuiqhautihimaaqtunikluuniit havagvianin, taimalu ayuiqhautikhaq ihumagiyauyukhat talvani “havagvikyuangani atuqtakharni” ihuagiyauyuni Nunavunmi malikhautiliqiyunik timinganin imaalu/imaaluuniit havaktitiunin.

 

Uuktuutikhaq Hanaqidjutit

Uuktuqtun havagvikyuangit iniqtiriyukhat Ihumagiyauluaqtuq Ayuiqhautikhaq Hanaqidjutit (TLM) uuktuutikhangit tuniyakhaingitlu Aulapkaiyiinun Havaagiumayunun Pivalliadjutiliqiyimun talvanga Havaagiumayunun Pivalliadjutiliqiyimun Atanguyakvianun.  Havaktiit ihivriuqnikkut uuktuutikhangit nallaumayukhat uukuninga:  havaktitiut/Iliharvikyuangit/ayuiqhaqtukharnik aituihimaaqtun ilauyaanganik; havagviit piumaluaqtuniklu; maniliqinikkutlu pidjutikhangit piqaqtukharnik.  Angirutiqagumik tapfuminga Turaarvikhaq Havagvikhanik Hanaqidjutiingit (TLM)  Uuktuutikharnik, Aituutikharnik Angirutiqangnirmi, naunairutiqaqtukhaq atuqtakhangit malikhautikhangitlu uvaniitun Angirutmi, iniqhimayukhaq atiqtauyukharlu tamangnin havaktiuyunin.

 

Ikayuutauniaqtun Iniqhimayut Titiqat

Tamna uuktuqtun havagviangit imailiuqtukhat, kingulirmi ayuiqhautikharviangani (ngitni), tuniyukhat iniqhimayumik titirangmik qanuritmangatlu tamangnin uuktuqtun inungnin ilauvakhimayuni ayuiqhautigivianin iniqtirutininganinlu qangiutiyainikluuniit/qangiutingitununluuniit talvuuna ilihairutikhanun.  Ilitagidjutikhat naunaiyagiikhimayut piyukhauyut tamangnin ilihaqtunin/ayuiqhaqtuniklu angiqtauhimayut uvani ilihairutikharni (ngitnun).  Tamna iniqhimayuq titiraq ilauqaqhimayut naunairutingnik titiqiqidjutiqaqtunik ilauhimaaqtunik, ayuiqharviit pivalliadjutingni iniqtirutinikkutlu.

 

Kiudjutikhagiaqaqtun Ihuaqtumik

Maniliqidjutikhangit iniqhimayut atuqtauvakhimayut munagiyauyukhat Havagvianin tamangnin aituqtauhimayunik naunaiyagiikhimayut talvani Maniliqidjutingni Titiqiqidjutaini Maligaq Maniliqidjutingni Titiqiqidjutaini Mapiraangutaini atuqtakharni.  Havaaqhangit munagiyauniaqtun talvuuna Havaagumayainun Pivalliadjutiliqiyut havaktinin.

 

Uuktuutikhat Titiqat

Turaarvikhaq Havagvikhanik Hanaqidjutit  (TLM)  Uuktuutikhat Titiqat