Havaktingit

You are here

Akiligiaqaqtutin nanminigiyangnik taaksingit akikharnin

Nunavut Kavamatkuni havaktutin? Nanminiriyaqnik igluqaqqin allanikluuniit nanminiqaqqan, ahinin Iqalungnin?

Angiruvit ukuninga apiqutingnun, imailiugiaqaqtutin akiliqtuiyaangat nanminiriyaqnik taaksinik atuqlutin akiliuhiarutingnin piiyaqtillugu.

Nunavut Kavamangit aituihimaaqtun havaktitiunun ihuaqtumik akiliktuidjutikharnik taaksinik nanminiqaqtungnik aihinin Iqalungni.

Angirutingnin, Havagviat Kiinauyaliqiyikkut, akiliktuigiaqaqtun akikharnin akiligiangat taaksitin.  Akiliktuigiaqaqtutin atugat tamaat akiliklugu, akiliktuihimaagiaqaqtutinluuniit havainirmi malruiqtuqhutik tamaan akiliktakhat akiliktautinagu.

Atugiaqaqtutin akikharnin akiliktuirutikharnik akiliktuiyaangat nanminiqaqtunik taaksinik atugaqaqtanganik kingulikmin ukiunganik.  Akiliktuinagingitkungnit ayungnautiqaqniaqtun akituqyumiqniaqtunlu.  Akiliktuinir maningnik akikharni ayungnaituq akiliktuiyaangat akikliktakharnik. 

Uukturumaguvit, iniqtiqlugu tamna titiraq Akikharnin Akiliktuinikkut Angirutikhaq Titiraq.  Tuyuqlugu iniqtiqhimayuq titiraq tuyuqlugulu qaritauyakkut uumunga propertytax@gov.nu.ca kayumiktukkutluuniit uumunga nampamun 867-975-5845.

Tuyuqtauniaqtutin 2016 taaksinik akiliktakharnik titiraqvikkut nunguliqqat October.  Una taaksingit naunairutiqaqniaqtuq atugaqaqtangnik nanminiqaqtunik taaksinik.  Uvani ukium, taasingit akiliktauyukhat December 14mi, 2016mi.  

Piumayavut angirutikhat November 4kut, 2016mi aulatitiyaangat akiliktakharni aulayaangat anguyaangat una ukium umiktirvianga.  Nigiukhimaniaqtugut aulatitiyaangat November 18mi, 2016mi. 

Akhuqnaqtun ilihimayakhatin:

  • Taaksingit akiliktauyukhat December 14mi, 2016mi. Munagiyakhat akiligiangat taaksingit qilaminuaq, ihumagingitlugu qanuq akiliktuigiaqaqtangnik. Akiliktanganik angivalaangitkumik akiliktuiyaangat katitiqhimayunik taaksingit akiliktuivia tikiutinani, akiliktakhatin akituqyumiqniaqtun akikhangit titiraqtauniaqtunlu taaksiqaqtunut atugaqaqtunik titiraqmi.
  • Atiqtuinir uuminga ikayuutikharnik nanminikkut ihumaliugiaqaqtun.  Ihumagiyangnik akiliktuigiaqaqtutin taaksitin ihuagiyangnik.
  • Una ikayuutikhaq Nunavut Kavamanun havaktinut aulayuq.
  • Una havaaq aulangituq nanminiqaqtunut Iqalungni taima Nunalipauyaq Iqalungni munagihimaaqtun nanminigiyaingit taaksingit.  Akiliktuiyakhatin ukuat  taaksingit talvunga Nunalipauyaqmi Iqalungni.
  • Tuyuqtaungitkuvin taaksinik naunaitkutingnik nunguliqqat October, titiraqluta qaritauyakkut uvani propertytax@gov.nu.ca, hivayaqlutaluuniit akiqangitumun 1-800-316-3324.