Havaktingit

You are here

Maniliurniqmut Taaksiutingit

Tamaita kavamauyut Kanatami pipkaivaktut taxiyautinik manikhanut, Nunavutlu ilaa taimaitkivuq.

Nunavut hagimagiyai akikitniqpat taxiyautit aktilangit tahamani nunaqyuaqmi, kihimiungittuq tapkuat aktilangi puqtuniqpat maniliuguhit akitutiginit, tapkuat akitutqiyaunuaqtut Albertamin 10%. Tamaitnut, tapkuat Nunavut Income Taxsit havagutai hivunmuttiaqtut, ayyikkiktitiyut, maniliugutinut hutqiyaungittut tamaitnut ahiini nunagiyauyuni tahamani Kanatami, ilautitlugit ahiit 2 nunatagauyuk.

Naqitlugu tamna atatyuta ayyikkutanut tapkuat Nunavutmi Income Taxsit Piquyat  tamnaluniit Income Taxsit Maligait.

Kiititaunit Taxsit

Income taxsit kititaunit tapkuat katitlugit taxsiyagaulat maniktat inungmun kuapurisamutluniit.

Aktilangi Taxsit

Income taxsit aktilangi ihuaqhaqtauvaktut ukiuq tamaat. Takulugit tapkuat Nunavut Taxsit Aktilangi Titiqat uumunga ukiumun income taxsit aktilanginut.

Aulataunit Income Taxsit

Tapkuat aulataunit tahapkuat Income Taxsit Havagutai munagiyauyut tapkunanga 2 Income Taxsit Piquyat, aipaa kavamatuqatkutnit piyaunianit aipaalu nunatagauyumin piyaunianit.

Nunavut sainiqhimakmiyai tapkuat Taxsit Katitauninut Angigutit hakugikniqaqtitni Kanatami Taxsiligiyit Havakviat (CRA-kut) ktitiqninut taxsigiyavut, aulanit income taxsivut havagutai kivgaqtuqhuta, piqaqtitnilu ilagiagutit kivgaqtutit uvaptingnut akikitniqpaamik. Nunavut angiqhimayut pihimaninik taxsinut havagutivut ayyikkutapyainik tapkuat kavamatuqatkut havagutai piyagakitninut aulataunit atugiaqaqtitnilu.

Tapkuat Income Taxsit Piquyat (Nunavutmi) nanminivut piquyat aulatyutauyut income taxsivut havagutai, piguqtaunilu tapkuat kavamatuqatkutni havagutit naunaiqninut nunatagauyumun-tugangayut piqaqtitnit tahapkuatut ayyikkutaittut taxsinut ikayutaunit atuqtut kihimik Nunavutmun.

Katitigaunit Taxsit

Income taxsit katitigauyut tapkunanga Kanatami Taxsiligiyit Havaktit (CRA-kut) kivgaqtuqhugu Nunavut. Tapkuat Timingat Kiinauyaligiyikkut (Kanatami) hannaiyaqtai mikhauhimanit hunat nigiugiyauyangi katitigauyukhat tapkunanga CRA-kut, tahapkuatlu mikhautnit akiliqtauni tapkununga Kavamatkut Nunavut havaguhiqmun atugakhalianut. Piplugu amihuniqhani piyaqaqnit 18 tikitlugu 24 tatqiqhiutini tapkuat taxsiligiyit ukiumun inigianginik, pivaktut amihuniqhanut ihuaqhigiagutai hunat kinguliqpaamik katitigauyukhat taxsiyautinut tapkunanga CRA–kut hunatlu akiliqtauyangit uvaptingnut tapkunangat Timingat Kiinauyaligiyikkut (Kanatami).

Atugait Akiligialgitlu

Tamaqmik inuit ihuinaqhimayut malikhangittutluniit ukununga Piquyat tapkuatluniit maligait ihuinaqhimayut atuqtakhanik.

Ihuinagutit

Ihuinagutit amihuiqhugit titigaqhimayut tapkunani Income Taxsit Piquyat (Kanatami) ilaqaqhutikllu tahapkuatut hunat tapkuat:

  • tunihingitnit taxsiliakhanik,
  • iquplutik uqauhiginit, ilauttarniq  taxsinut pittailinirmun piniaqhimayutluniit ihuinaqniarhimaniqmik malikhugit tapkuat piquyat,
  • Kinaliqak inuk ihuinaqhiyuq tapkuat quyagitnaq tuhaumayaqangitninut tapkuat taxsit tuhagakhat apiqhuqtaulaq pihuinahaqnianut piplugu

Nunatagauyumun-tugangayut taxsit piyaunit

Piqaqtuq qaphinik inmingnut income taxsit piyakhat ilautitlugit tapkunani Income Taxsit Piquyat (Nunavutmi) piqangittut ayyikkutainik kavamatuqatkutni ilagiyanik. Tahapkuat pityutit aktuayai aktilangi nunatagauyup income taxsit katitigaunit, aktuangitailu tapkuat aktilangi kavamatuqatkut income taxsit katitigaunit. Tapkuat piyaqaqtitait tahapkuanguyut:

Akitunit inuutyutauyunut ikayutit 
Nunaliuyut ikayutigilaqtat utiqtitaunit taxsit ikayutai tikitlugu $1,200

Akitunia inuunirmun ilagiagutai angayuqapituyunut
Angayuqapituyut pitaqpaktut avataanut $60,000 ihuaqhigiaqhimayunik katitlugit maniktagivaknit pinahualat utiqviuninuty taxsit ikayuhiangit tikitlugu $255.12.

Aktilanga ukiukittunut nutaqanut
Angayuqanguyut nutaqanut ukiulgit tungani 6 pitaqpaktut tapkuninga kavamatuqatkutnit Tamaitnut Tutaqat Munaqninut Ikayuhiat pinahualaqtat aktilanga $1,200 atuni nutaqamun.

Akiliqtugauhimaittumik Qaptigiyiuyut Taxsit Ikayuhiat
Tamaita upluq-tamaat uplup-ilainanutlu akiliqtugauhimaittumik qaptigiyit iniqhiyut ikitniqhamik 200 ikaaqnit nunaliuyunut kivgaqtuiniq, ialutitlugit ilihaqniit, pilaqtut pinahuaqninik $500 utilaittunik taxsit ikayuhiat. Una ikayuhiaq atuqniqaqniaq taphumunga 2008 taxsiyautinut ukiunga, titigaqtaulunilu akittuqpaliayunut inuutyutit ukiuq tamaat pigiaqlugu 2009-mi.