You are here

Nunalaani Havakviungit

Nunavunmi nunalaani havakviungit aulatitivakhimayuq atuqhutik malrungnik atuqtaudjutikharnik, naunaiyagiikhimayut talvani Maniliqidjutikharnik Titiqiqidjutainik Maligaq (FAA). Kihititiruiqaqtun Timiuyut titiraqhimayut Naunaitkunmi A talvani (FAA)mi, taima Nunaptingni Kuapuraisingit, akhurnaqtumik atuqtitiunik talvani Nunalaani Havakviuyut, titiraqhimayuq talvani Naunaitkunmi B Cmilu talvani FAAmi:

Naunaitkut A:  Maligatigut Timit

  • Ilinniaqtuliriyiitkut Katimayiit
  • Inuit Uqausinginnik Taiguusiliuqtiit
  • Havaktuliqinirmut Atuqtakhainut Katimayiit
  • Maligaliqiyiinun Katimayiit Nunavunmi
  • Taanngaliqinirmut Katimayiit
  • Taangaliqinirmut Laisikhainut Katimayiit
  • Inuit Pilaarutainut Ihumaliuqtit
  • Qulliit Nunavunmi Arnait Katimayiit

Naunaitkut B:  Nunaptingni Kuapaliisit

Naunaitkut C:  Havaktiit Aanniaqtailinginni Akiliuhirnikkullu Katimayiingit www.wscc.nt.ca

2022 Kiudjutauyuq Titiraqhimaninnganut Ihumagiyauyumik

2022 Titiqqidjutaat Piumayamingnut 

2021 Kiudjutauyuq Titiraqhimaninnganut Ihumagiyauyumik

2021 Titiqqidjutaat Piumayamingnut 

2020 Kiudjutauyuq Titiraqhimaninnganut Ihumagiyauyumik

2020 Titiqqidjutaat Piumayamingnut 

2019 Kiudjutauyuq Titiraqhimaninnganut Ihumagiyauyumik

2019 Titiqqidjutaat Piumayamingnut 

2018 Kiudjutauyuq Titiraqhimaninnganut Ihumagiyauyumik

2018 Titiqqidjutaat Piumayamingnut 

2017 Titiraqhimayuq Niriuktanganik