Havaktingit

You are here

Nunavut Kavamatkut Nunavut Kavamatkuni Havaktiingit Katimaviangit tikiutilirmiut angirutikharnik havaktinun angirutikharnik

Niqiliqivik 19, 2016

 

Tuhaqtitauyukhaq 

Qillaminuaq Tuhaqtitauyukhaq 

 

Nunavut Kavamatkuni Havaktiingit Katimaviangit tikiutilirmiut angirutikharnik havaktinun angirutikharnik 

IQALUIT, Nunavut (Niqiliqivik 18, 2016) - Nuanvut Kavamatkut Nunavut Kavamatkuni Havaktiingit Katimaviangit tikiutilirmiut angirutikharnik talvani nuutaami havaktinun angirutikhaini talvanga Niqiliqivik 18, 2016mi. 

Kinguliuyuq angirut atuqtauyungnailihaaqtuq Apitilirvik 2014mi. Tamna angirutikhaq aulaniqarniaqtuq angirutikharnik tamangnin katimayiinun, talvanga naunairutikhangit tuniyauniaqtun. 

### 

 

Tuhaqtitiliqiyuq Hivaqlugu: 

Jo-Anne Falkiner 

Aulapkaiyi, Maniliqiviani Maligakhaliqivingmi 

Kiinauyaliqiyikkut 

867-975-5831 

JFalkinerFIN@gov.nu.ca 

 

William Fennell 

Angiyuqaaq 

Nunavut Kavamatkuni Havaktinun Katimaviani 

Iqaluit, Nunavut 

867-979-4209, hivayauta 202 

bill@neu.ca