Havaktingit

You are here

Kangirhidjutikhaq

Kangirhidjutikhaq
Iluvirhidjutikhamut Qulaangnaiyautit Akiit

Ilaani, ilangit qanuriliurutingit, Nunavut Kavamatkut munariyakhait iluvirhidjutikhanginnik.

Kina pidjutikhautiqaqqa?

  • Tahapkuat munariyauyut Qatan’ngutiliqiyikkunnit ukunuuna nunalingni munaqtiuyuq pitquyauyut uumaniluunit Nutaqqat Qatan’ngutigiitluuniit Maligangit.
  • Aanniaqviliagahuat tingmidjutikhait uumani Munarhiliriyiitkunnit (Aanniaqviliagahuat tingmidjutikhait Maligaq).
  • Aanniaqviliagahuat tingmidjutikhait Aaniarviliarahuat Maliktukhatlu unaluuniit Aaniarviliarahuaqtunut Maliktukhatlu uumani Munarhiliriyiitkut (Aanniaqviliagahuat tingmidjutikhait Maligaq).

Munarhiliriyiitkut Aanniaqviliagahuat tingmidjutikhait Qulaangnaiyautit akiit: Munarhiliriyiitkunnut, taimaa Aaniarviliarahuat, Aaniarviliarahuat Maliktukhatlu, unaluuniit Aaniarviliaqtukhat Maliktukhatlu tuqugumi aullaqhimatilluni, hapkuat ilaliutihimayut:

  • Timinga tuyuqtauniaqtuq Nunavunmi nunagiyanganut.
    • Angiqtautinnagu, timinga utiqtitaugumi nunanganut aadlamit huiqtup nunagiyaraluanganit aadlamik akiqangitpat Munarhiliriyiitkunnut.
  • Timinga pipkaidjutiniaqtuq pigiami mikitqiamik tingmitiliriyiitkut maliganganik; unalu tunidjutinga akituvallaangittumik qiuqutikhanganik.
  • Qanuqtut tuqutautinganik ihivriuqtaunahuaqqat, Maligaliqiyiitkut, ukunuuna Tuquhimayunit Ihivriuqtiuyuq Havakvinganit, akiliqniaqtaa agyarutikhanga timinganik talvannga nunamiknut, ihivriurutinga unalu ihuarhaininga, kihimi iluvirhidjutikhaungittumut akinganik.

Aaniarviliarahuat, Aaniarviliarahuat Maliktukhatlu, unaluuniit Aaniarviliaqtunut Maliktukhatlu akiliqtauyut uumani Aanniaqviliagahuat tingmidjutikhait Maligangani talvani tingmidjutaani, taimaa taaktiliqitinnagu. Aanniaqviliagahuat tingmidjutikhait nunguvaktuq qilaminnuaq taaktiliqiruirumi talvanilu angilrarumi (tingmitiqarnaqhiqpat).

Qatan’ngutiliqiyikkunnit Havakvingit Qulaangnaiyautit akiit: Qatan’ngutiliqiyikkunnit Havakvinganut, taimaa inuk munariyauyuq uuminnga nunalingni munaqtiuyuq pitquyauyuq uumaniluuniit Nutaqqat Qatan’ngutigiitluuniit Maligangit tuqukpat, hamna ilaliutihimayuq:

  • Timinga tuyuqtauniaqtuq Nunavunmi nunagiyanganut.
    • Angiqtautinnagu, timinga utiqtitaugumi nunanganut aadlamit huiqtup nunagiyaraluanganit aadlamik akiqangitpat Munarhiliriyiitkunnut.
  • Timinga pipkaidjutiniaqtuq pigiami mikitqiamik tingmitiliriyiitkut maliganganik; unalu tunidjutinga akituvallaangittumik qiuqutikhanganik.
  • Iluvirhidjutikhamut akingit (ukunatitut: algaktuq nunamik iluvikhanganik).
  • Titiqqiqinirmut akingit.
  • Aanuraakhaanik tuqungayup.
  • Qanuqtut tuqutautinganik ihivriuqtaunahuaqqat, Maligaliqiyiitkut, ukunuuna Tuquhimayunit Ihivriuqtiuyuq Havakvinganit, akiliqniaqtaa agyarutikhanga timinganik talvannga nunamiknut, ihivriurutinga unalu ihuarhaininga, kihimi iluvirhidjutikhaungittumut akinganik.

Humi paqiniaqqinga naunairyuumirumaguma?

Munarhiliriyiitkut Aanniaqviliagahuat tingmidjutikhait Maliktakhat: http://gov.nu.ca/sites/default/files/Guideline%201%20-%20Medical%20Travel%20Benefits.pdf