Havaktingit

You are here

Munaqtiuluaqtigiyait

Ikayuqtaullayut aanniqtailinikkullu inirnirit inmingnik ihumaliulimaiqtunut inuuhirittiariamingni humillutikluunniit.

 

Nunavunmi Munaqtiunikkut Munaqtiulluanginikkut Maligaq pipkaktaaktait Nunavunmi Appirhuiyiitkuni kivgaqtuiyughamik  inungnmik inirninut munaqtiqarialikhimayunut ihumaliulimaiqtunut inuuhirittiariamingni ubluq tamaat.

 

Inuk tikkuaktauhimayuq munaqtikhaq ukunanga ilayuttaaktuq Nunavunmi Inirnirit Ikayuqtit Ayuiqhattiakhimayuq uvaluunniit ilannauyuq ilagiinut ilauyuqluunniit allalunniit inirniq.

 

Munaqtiuyughaq Appirhuiyiitkunit ihuaghaqtauhimayut inuup ihariagiyainut inirnip.

 

 

Tikkuaghiniq Munaqtighamik

 

Kinnaliqaaq inuup atianik tunihittaaktuq munaqtighamik uukturumayunut.

 

Qauyimaguvit inungmik inminik munarilimaiqtumik munaqtiqaqtughamikluunniit ihumaliuqtikhaqaqtughauliqqat, uqaqvigittaaktatit Inirnirit Ikayuqtit Ayuiqhattiakhimayuq ihumaluutigiyangnik.

 

Inirnirit Ikayuqtit Ayuiqhattiakhimayuq

Susan Breddam

(867) 975-5233

sbreddam@gov.nu.ca

 

 

Munaqtiunikkut Ihumaliurutat

 

Ayuiqhattiakhimayuq inungmit naunaiyaittiaghun’nguyaa inirniq munaqtiqariaqaqqat.

 

Inirniq munaqtiqariaqaqqat, Inirnirit Ikayuqtit Ayuiqhattiakhimayuq uqaudjihunguyut Nunavunmi Appirhuilikiyiitkunun atianik inungmik munaqtighaanik.

 

Ilannaukpat ilagiiktunitluunniit uuktughimakpata munaqtiuyumapluni, Inirnirit Ikayuqtit Ayuiqhattiakhimayuq ihivriudjarighaqtauniaqtuq inuup uvani maligakhanut naunaiqtauhimayut Naunaitkutaani 2(50 umani Munaqtiunikkut Munaqtiulluanginikkut Maligaq.

 

Inuit uukturumayut munaqtiunikkut piyariaqaqtut:

 

  • Titiraqtughauyutit Munaqhinikkut Angirunmik titiqamik.
  • Ttitiraqtughauyutit Itquumayumik Uqaqtait ilagiigiaghamik inirnirmut munariyamingnut atauhirmi ukiungani hivuagut uukturnatik inungmik munaqtiuyumaplutik.

 

Munaqtiuyughaq naunaiqtaukpat, Nunavunmi Appirhuilikiyiitkunun apirrhuipkainiaqtut uqautigiyangini munaqtiuyup maliqayaghainik.

 

Inuit uuktughimayut munaqtiuyumaplutik apirriyauniaqtut hivayautikkut ilautquyauyullutik appirhuilikiyiitkun katimadjutigiliqagit.

 

Uvani tuhadjutikhaqtauyuni Judge atiliuqniaqtuq Munaqtiuyughaq Appirhuiyiitkunit atianik munaqtiuyughap, hivitunighanik Maliqtaghap, ublughaniklu Maliqtaghap ihivriuqtauffagvighata apirruiyiliqiyikunit.

 

Maliqtaghaq titiraqtauhimaniaqtut kinakut ataniqtuiyughat munaqtiuyumut, hunauyaghainiklu munaghidjutighainik qanuriliurutikhainiklu munaqtiuluni havaktaghainik.

 

Munariyaghait ayurnaqqata munaqtiuyumit, allamik munaqtiuyughamik tikkuaqhillayut apirruiyitkut.

 

 

Havaktaghait Munaqtiuyup

 

Munaqtiuyuq ikayuriaqaqtuq inungmik inirnirmik ihumaliurutikhanik hapkutiguuna imatut:

 

  • Aanniartailinirmut qanuriliurutikhainik.
  • Maligaliqinikkut hulitquyaukpat.
  • Nirittiangnikut.
  • Iglukhaqaqnikkut.
  • Uaktirnikkut inminik munaghidjutikhainik.

 

 

Hivayautaanik Naunaitkutit

Inirnirit Ikayuqtit Ayuiqhattiakhimayuq

Susan Breddam

(867) 975-5233

sbreddam@gov.nu.ca

Hivayauta: (867) 975-5233

Kayumiktukkut: (867) 975-5298