Havaktingit

You are here

Arnat Hivuliqtirinirmun Katimadjutiqhaa: Arnait Tulliningit

Immaktirvia 28, 2021

Inungnut Tuhaqtitauyuqhaq

Arnat Hivuliqtirinirmun Katimadjutiqhaa: Arnait Tulliningit

Inuliriiyitkut quviahuktut uqagumaplugu Arnait Tulliningit, hivuliqtirinirmun katimadjutiqhaanik arnanut piniaqtut Kangiqlinirmi, August 23 min 26 mun, 2021.

Hivuliqtiriniaqtait Pilimmakharniq, katimadjutiqhaq hivuniqhaa hakugingniqhaqagumaplugit Nunavutim arnainnut arnahuriinnutlu atuqlutik pitquhikkut qauyimayainnik, ayuitamingnik, havaagiyaitlu hivuliqtiuplutik quyaginnak. Hivuliqtitauplutik uqaqatigiyauyunik, katimaplutik, ahiqpani nunami hulilukaaqhutik, unipkaaqhutiklu, ilauyut pidjutiniaqtut unipkaagiyaulugit inmik atuqpagainnik, ayuirhaqlutik, hakugingniqhaqlugitlu iqatait tamaita. Atauttimun, katimadjut hivuniqhaqaqtuq naupkarnahuaqhugu iniqhaqarnia arnani nakuuyumik ihuaqutiqhainnik inuuhirmingni tamainnut arnanut tamaani Nunavunmi.

Atauhiq ilauyuqhamik niguaqtauniaqtuq tamainnit nunallaanit Nunavunmi. Itiqtiqviqhait, niqiqhait tingmidjutiqhaitlu akiqhaita akiliqtauniaqtut. Katimadjut takudjutihimalutik piniaqtut malingniaqtaitlu QALAGYUARNIQ-19 maliqqayauyuqhanut maliklugit pitquinggittuniklu maliklugit.

Atia Arnait Tulliningit, imaaluunniit ᐊᕐᓇᐃᑦ ᑐᓪᓕᓂᖏᑦ, ihumagidjutigiyaa arnap tuniit, aadjikkutaagiyaa hivumuungnitigut ittuq arnat ilaunahuaqtuni haffuma katimaviqhaanut. Ilauyut havangniaqtut naupkaqlugit hakugiqtunik abluqlutik hivumut, hivumuugutigilugit inungmiudjutiliqinikkut, maniliurnirmun kavamaliqidjutiqhaqagumilu, tun’ngaviuqlutik inungmiudjutiliqinikkut aadlangguqlugit aadlangngayutlu inuit aadjikkiiqtutut pidjutinahuaqlugit tamainni inungni Nunavunmi.

Katimadjutiqhaq maniliqtuutauhimayuq talvanga Arnat Aadlangngayutlu inuit aadjikkiiqtutut pidjutinahuaqlugit tamainni inungni Kanatap Arnait Hulidjutainni.

Naunaittiagumaguvit, atiliurumaguvitluunniit hulidjutiqhamun, hivayaqlugu Myna Kigutak uvani 867-975-5212 qaritauyaqvigitluunniit MKiguktak1@gov.nu.ca unaluunniit Sarah Payne uvani SPayne@gov.nu.ca.

###

Tuhaqtipkainikkut uqaqvigiyaqhaq:

Jodi Durdle-Awa
Aulapkaiyi Atugaqhanut Upalunggaiyainirmunlu
Inuuliriiyitkut
867-975-5250
jdurdle-awa@gov.nu.ca