Havaktingit

You are here

Havakviup umikhimaniaq kinguvaqtitauyuq – Grinnell Place

Aktuupa 25, 2016

Inungnut Tuhaqtitaudjutikhaq

Havakviup umikhimaniaq kinguvaqtitauyuq – Grinnell Place

Havakviup umikhimania uvani Grinnell Place, igluqpak 613 Iqalungni, kinguvaqtitauhimaliqtuq.

Una umikhimaniq ukununga havagviinut atayuq:

  • Qatan’ngutiliqiyitkut Havakvia

Havakvik niriuqtauhimayuq angmaffaarningani inungnu uvani 8:30 a.m. uvani Tattiarnaqtuq 26. Talvani angmalimaitkumi, titiraffaarniaqtuq.

Tamna kangikhidjutikharnik iglingnik kumangnik pigiaqaqtun talvanga Havakviangitni Munarhiliqiyikkut qaritauyaliqidjutingni. Igligit kumait ilihimayaungitut hiamitumik aaniagunmik.

Hivayagiaqaqtanlu avatiliqinikkut munarhiliqivingmi havaktingat uvani 867-975-4817 naunaiqyumirumaguvit naunairutingnik.

Qilanaaqtuqaqqat, uqarvigidjavaqhi qatan'ngutiliriyitkut hivayautaat una 867-979-5650.

Manianaaqtugut ayurnaqtuugaluaq ihuirutaukpat.

###

Tuhaapkaiyit uqavigittaaqtat:

Megan Blair
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
Havagviat Inuliriyitkut
867-975-5250
mblair1@gov.nu.ca