Havaktingit

You are here

Naunaitkutikhaq ukununga piyumayauyunun havaaghani qanuriliurutikhani

Niqiliqivik 15, 2016

Inungnun Tuhaqtitauyukhaq

Naunaitkutikhaq ukununga piyumayauyunun havaaghani qanuriliurutikhani

Pilik nutaamik naunaitkutikhamik tuniyaami Nunavunmiunnun nakuutqiyauyunik havaaghaqaqnini ilitturipkaitjutikhanik.

Havakviata Inuliqiyitkut Piyumayauyunun Havaaghani Qanuriliurutikhat Nunavunmi naunaiyaqtait Nunavutip piyumayautqiyauyut havaaghat uuktuqvikhat, tuniplunilu naunaiyaqpiarhimayunik ilitturipkaitjutikhanik iliharnikkut, ayuirharnikkut ayuirhimahimayakhaniklu ihariagiyauyut taapkununga havaaghanun.

Naunaitkuti tunivaktuq nutaangutqiyuyunik ilitturipkaitjutikhanik ukunani havaaghaqaqnini kiklihautini, imaatutkiaq nunaptikni havaaktuni, havangittuni ilauvaktunilu aktilaanginni.

Pipkainiq havaaghaqaqnini ilitturipkaitjutikhanik manimapkainikkut ilauyuq ihuarhaqtauhimayumi parnaqutikhami tuniyaami ilihaqtunun havaaghaqhiuqtununlu piyaaqtauyunik, nunallaamin ilitturipkaitjutikhanik ikayurutikhat ilitturihimayunik ihumaliurutikhanik iliharutikhamiknik havaaghamikniklu. Una naunaitkuti aturutiqaqtuqlu havaktipkaiyiuyunun ukunungalu havaaghatigut uqautjiyinun.

Piyaamik qaritauyakkut aajiliuqhimayumik naunaitkutimik aallaniklu havaaghaqaqnini ilitturipkainikkut qanuriliurutikhanik aturutikhaniklu, takulugu: www.gov.nu.ca/in/havaktingit-naunaitkutingit/information/havakhatigut-angigutaanut-naunaigaghat.

###

Tuhaumapkainikkut Uqaqatigivikhaq:

Jade Owen
Tuhaumapkainikkut Ayuittuq
Qatan’ngutiliqiyitkut Havakvia
867-975-5207
jowen@gov.nu.ca