Havaktingit

You are here

Nunakyuami Nutaqqanik Munaqtiuyunut Havainiq

Aktuupa 20, 2017

Inungnun Tuhaqtitauyughaq

Nunakyuami Nutaqqanik Munaqtiuyunut Havainiq

Nunakyuami Nutaqqanik Munaqtiuyunut Havainiq aullaqtirutikhaa Tattiaqnaqvia 16. Inulirijikkut quyagiyumayait Nunavunmi nutaqqanik munaqtiuvaktunut ilagiiktut ikayuqpiakpakmata ukiup iluani, uuktuqtittumavlugillu aallat Nunavunmiutat nutaqqanik munaqtiulutik ihuagilugu ublumi.

Quviahutigilugu hamna Nunaryuami Munaqtiuyut Ilagiiktut Havainiq Nunavunmi, havagviat katimapkaiyumayut quyahutikhamingnik huliakhanik hulipkailutiklu nunallaani tamaini Nunavunmi. Naunaittitiarumaguvit talvuuna nunangni, uqarvigilugu nunangni nutaqqanik ilagiiktuniklu ikayuqtiuyut havagvianut.

Iqalungni, munaqtiuyut angayuqqaat upautitquyauyut angayuqqaat quyagiyauliqata Salutimi, Tattiarnaqhilirvia 28, 5-mit 8-mut, Angliqarmiut katimaviani.

Hamna takuyavvingnik aallanik angayuqanguyunik munaqtiuyuniklu, iliharluhi hunauyakhainik quvianaqtut munaqhiyami nutaqqanik, uvaluuniit uuktugluhi Munaqtiudjutikhanik Titiqanik Pinahuarutimik.

Tiitutikharnik niqivalungniklu piqaqniaqtuq.

###

Tuhaqtidjutikhanut Uqaqvikhaq:

Jade Owen
Tuhaqtipkainirmut Ayuittiaqhimayuq
HavagviatInuiliryikkut
867-975-5207
jowen@gov.nu.cA