You are here

Ilinniaqhimmaaqlutik Havaakhanun Maligaq Ihivriuqhiniq

 

Inuuliriiyitkut Havaaqhaviliqiiyitkunni havagviata ikayuutigiyaat ayuiqhanikkut havaarittiaqhatigutn havaktiit ayuiqhanikkutlu iniktirutiqariagannik havaaqhanut talvuuna piplutik titiqqiviliqidjutikkut Nunavutim Ayuiqhanikkut Havaatigun.

Nunavut Havaarittiaqariami Ayuiqhaniq, Iniktirutiqaqtunut Havaaqhanut, taapkunanilu Havaaqhanut Iniktirutaat Maligaa (taamna “Maligaq”) hadja ihuaqhaqtauyukhaq huli ublumimut talvamin pihimangmat nunagivagaptingnit Nunattiap maligaa 1988 min.  Nunakput inuqarniat amigaiqyuummirmat maniliurnik hakugikhivalliarmat, tamainni anggiqatigiiktut ihuaqhaqtauyukhatigun ihariariyaungmat  Ilanga havaariyaqhaq nakuuhivalliadjutikhatigun, Maligaq ublumimut ihuaqhaqtauniaqtuq.

Inungni havakviinnilu uqaqviqattarniaqtauyut nunallaani tamaani nunaptingni Ukiaqhami 2019 Ukiumilu 2020 katitiriami ihumagiyauyunik qanuqtun ihuaqharniatigun Maligaq.  Uqaqviqattarniatigun ikayuutauniaqtut ihumaliuriami hivunikhamik Nunavunmut taaffuminga ayuihaqvikhatigun havaariqtiarianggannik, havaariqtut ilihaidjutikhainnut havaaliqinikkutlu. 

 

INUNGNUT UQAQVIQATTARIAMI APIKKUUTIT

 

1. Ilihaqtiuguvit havaagiqpiatukhamik, ilvitlu ilihalimaiqhutin ilinniaqviini nunaffingni, qanuqtun ihuatqianiaqqa tingmidjutikharniq Alberta mun Kangiqlinirmunluunniit ilihariangni ilinniaqvingmi aitni havainniini?

 

2.Ayuiqhattiariami nakuuqpiaqtumik, ilvit piqaqtukhauyutin ikitqianik ilihaidjutigiyauvaktarnik ayuiqhanikkut English, Math, Science (Qabluunnaat Uqauhiannik, Kititirinirmun Qauyimanahuarnirmunlu).  Ilihaidjutit English, Math Science miluunniit ilihaqvikhaqaqqatta nunaffingni, ilvit ilihagumagaluaqqin avvaaginnarmi ublumun atauhirmun, tamaatluunniit ubluani, unnuummanmiluunniit ilihaqlutik?

 

3. Pivikhaqaqqatta ilihaidjutikhani ayuiqyuummigutikhanik havaagiqtukhanut hivayautikkut mikkannuiniluunniit qaritauyakkuugutikhani, aturniaraluaqqigik?

 

4. Qanuqtun ihumavit inuudjutikhamik maniit aturniit nunaffingni tatqiqhiutimi atauhirmi iglumiuqatiqaqhuni talimanik amigaitqianiluunniit?

 

5. Ayuqhaliguvit ayuiqhatillutin havaami ilinniaqvingmiluunniit, hunauyut ikayurniaraluaqqat ayuqhautiqalimaittaanggat?

 

6. Ilanggit inuit nakuugiqpiaqtait havagiami havaagiqpiaqtuni naupkarnirmun aliagigamikkiq, atuinnaqhugitlu algaita, havagpakkamik hilami, nakuugigamikkiqlu akiliuhiaqhait. Huuq ilvit havangniaraluaqqiq havaagiqtuni?

 

7. Ilvit ihumavit ikayuutauniaqaluaqqa upalunggaiyaami havaaqhamik havaagiqtuni ilihaqtillutik an’ngayuqhiit ilihaqvianni?

 

8. Ilvit nutaratluunnit ayuiqhagumaguffi havaagiqtuni, kimunggauniaraluaqqiq nunaffingni naunaittiariami?

 

9. Iniktigutiqagumik havaagiqtukhani taapkuatut Nappaktirinirmun Iniktirutiqaqtut Ikayuqtikhaanut, Imaliqivinut Halumaittuniklu Imait Havakti, Nunallaami Niqinut Hanaqiyi, Amirhiiyi, Milvingmilu Havakti, ilvit piumaniaraluaqqin iniktigutikhamik?

 

TUNIHIDJUTIQHATIGUT

Quana ilaugavit haffuma naunaiyautikhatigun. Uqaqtatit ikpingnaktut ikayuutauniarmatta ihuaqhaqtauyukhanut ublumimut Nunavut Ayuiqhayut Havaagiqtuni, Havaagiqtut Havaaqhatlu Iniktirutaita Maligaa ikayuutauniarmatta ihariagiyauyunik Nunavunmiunit.

Kinaliqaaq tuyuinnariaqaqtuq. Kiuginnariaqaqtutin apikkuutinut uvani titiqqami ihumariyarniqluunniit pidjutilgit ayuiqhanirmun havaagiktunut, havaagiktut havaaqhanut iniktirutikhat Nunavunmi. 

Tuniyauyukhat qaritauyakkuugutigiinnariaqaqtut hamunga: 

nuappreview@gov.nu.ca

Uqaqtaaqtutinlu ihumagiyarniq Havagvianni Inuuliriiyitkut Inungnut Ikayuqtiit uvani akiittumi:

 1-833-495-0317

Tuniyauyukhat titiqqiviliqidjutikkut pittaaqtut tuyuqlugit hamunga:

 

Havaaqhanut Havagviata

Havagvia Inuuliriiyitkut

c/o Andrew Wong

Box 1000, Station 1260

Iqaluit, NU X0A 0H0

 

Tunihiyauyukhat kayumikkuuqlugit hamunga:

(867) 975-5253

 

Nunallaami Miitiqvikhakkut Naunaitkuti

Kivalliq

Qamanittuaq – January 29, 2020
Qamanittuaq Nunallaap Katimavianil, 7mi unnukpat

Kangiqliniq - Feb 5, 2020,
Kangiqlinirmi Nunallaap Katimaviani, 7mi unnukpat 

Arviat – September 30, 2020 – 7 p.m.
nunallaap katimajaqturviani, John Ollie Complex.

 
Qikiqtani

Pangnirtung – October 7-11, 2019
Miitirutit Iniqhimajun

Kangiqtugaapik – March 2-6, 2020

Iqaluit – September 15, 2020, 7 p.m. 
uvani Frobisher Inn, Koojesse (Hivuraani).

 

Kitikmeot

Iqaluktuuttiaq – November 25-29, 2019
Miitirutit Iniqhimajun

Contact Name: 
Andrew Wong
Phone: 
1-833-495-0317