You are here

Aihimayunik Nunallaanilu Munaqtiniq

Aihimavingmi Munagiyauhimaaqturlu

Aimavingmi Munagiyauhimaaqturlu Nunallaami

Aihimavingmi Nunalaani Munarhidjutikhangit (HCC) havaaqhangit ikayuutiniaqtuq Nunavunmiunun munagidjutikharnik tamangnun tapkuninga ikayuutiqagumik ilagiyainik nunalaani ilauyuniklu munagiyaangat pidjutikhangit nanminikharnik inuuhirittiarutikharniklu. Aihimavingmi Nunalaani Munarhidjutikharngit havaaqhangit tunihimaarniaqtuq munarhiliqidjutingnik ikayuutikharniklu, nallauhimayuq talvuuna ihivriudjutikharnik pidjutikhangit, talvani nanminigiyainik inum aihimaviani taima anguq arnaqluuniit piumakpanik ikayuutikharnik talvuuna aanniaqtunik, inuuhiriqluktuniklu, ayungnauqtiqaqtunikluuniit.

Munaqhiliqiiyitkut akhuuqpaktut mamitiqtigiagani aihimatillutik, uvalu ikayugumablutik Nunavumiunun ilagiyaitlu ikayuqtikhailiurumik Ilauplugit ilagiit munagiyami inuk aaniaqtillugu ikayuqluginlu ilagiit aaniaqtillugu, tapkua Aihimavingmi Nunalaani Munarhidjutikharngit havaaqhangit tuniyauvaktun iliquhikkut aaniaqtailingnikkut.

Piyaarningit

Tamaita Nunavunmiut atiliuqhimayut Nunavunmi Aanniarvialiaqtut Naunaitkutaitkut Aihimavingmi Nunalaani Munarhidjutikharngit havaaqhangit Naqqitlugu uvani ilturiagani qanuqtun piyakhaq Nunavunmi Aanniartailinirmut Qanuriliurutikhaq

Hivittuyumik aaniarutiqaruvin aannairutingnikluuniit, ikayuqtauyumaguvinluuniin ublumat, ikayuqtauniarungnakhiyutin haffuminga Aihimavingmi Nunalaani Munarhidjutikharngit havaaqhangit.

Kinaliqaak apiqhittaaqtut aimavingmingni munaritauqublutik nunamingnit munaqhiinit aimaviit munaqihiyiiniluuniit havagviannit. Aanniaqtuliriyitkunit ayuqhaittunit tukhiyariittutit ilingnik pittaaqtutit.

Aimavingmingni munarittauyumayunit, ihivriuqtauniaqtut munaqhinit ayuittiaqtunit qanuraaluk ikayuqtauyukhauninga qanurlu aimavingni munaqhiyitkut naunaiqhiniaqtut ihuvaqtumik munaqhidjutikhait taaffumuna inungmut, ilainnullu.

Ikayuutikhat

Tapkua Aihimavingmi Nunalaani Munarhidjutikharngit havaaqhangit tunivaktut aadlatqiinik ikayuttikhanik, ilauyut:

 • Ikayuutikhainik glumingni - halummaklugu iglu ikayuqluginlu igayuni uvalu/uvaluuniin niqikhanik
 • Inmingnik munariyaangani - uarnikkut aanuraaqtugianganiluuniin
 • Munaqhinit munagiyauniq - kapuutikhat himikluginlu mattutit
 • munariyauyut unaguiqhiriangita himmautaulaktut ilagiit
 • Mamittirahuarvikhat - iqaiyaliqidjutikhaniklu

Ilitturiyuummirumaguvit

Uqaqvigilugit munarhitkut ilitturiyuummirumaguvit uvaluuniin:

 • Hivayaglugin Avikturvingni Aihimaviit Munarihimaaqtauyutlu Pinahuarut uvani 867-975-5941 · Qaritauyakkut Titirarvia LTC@gov.nu.ca

Inirnikhaat Aimaviit

Munaqhiliqiiyitkut hivunia nakuuqpiaqtumik pinahuaqpaktut munarinikkut inirnikhaanut. Malruyut Inirniikhat Aimavikhait (Arviani Iqalungnilu) piqakhutik eight-nik iglingnik ikayurahuaqhugit pidjutiuyuni Qullirutaani 2-mi 3-miluuniit ikayuktauyukhanik aimaviitni inirnikhaat Nunavunmi.

 • Qullirutaani 2 munarinikkut: Inuk havautitukyuaqvikhaqanggittuq, in’ngutaaqtaaqtuq piqanggittuni piqaqluniluunniit ikayuutikhaanik, takunnaqhuni ilaani ayukhaqpaktuq tuhariami uqariamiluunniit, ikayuqtaulluayuittumiklu ubluk tamaat munariviliqiiyitigut igluqpamiluunniit ikayuqtiqaqtunit.
 • Qullirutaani 3 munarinikkut: Qullirutaani 3 munarinikkut: Inuk puvalliqtuq ayukhautiniaqtutlu hivuni, piqainnaktuq ikayuutikhanik in’ngutaariami, uqalimaittungnakhiuq kihimi kangiqhittaaqtuq atuqhuni ikayuutikhanik, ikayuqtauhimmaaqtauyukhaqlu ikayuqtinit aimavingmi igluqpamiluunnit munaqtinit ikayuqtauhimmaaqtuq.

Piyaarningit

Pitalaaqiyaagat atuqtauyukhaungitunik Nunavunmiunun (ukiuqaqtunik 55nik avatqutaingitlu) piqaqtun ihuaqtumik Nunavunmi Aanniaqtailinirmik Nampaanik tapkuat ihivriuqtauvakhimayut piqaqtukhauyut Qullirutikharnik 2mi talvuuna Qullirutmun 3mun munagidjutikharnik havaktun talvani Havagviat Aanniaqtailiqinikkut.

Ilitturiyuummirumaguvit

Uqaqvigilugit munarhitkut ilitturiyuummirumaguvit uvaluuniin:

 • Hivayaglugin Avikturvingni Aihimaviit Munarihimaaqtauyutlu Pinahuarut uvani 867-975-5941 · Qaritauyakkut Titirarvia LTC@gov.nu.ca

Munaqtauhimmaangnikkut

Munaqhiliqiiyitkut hivunia nakuuqpiaqtumik pinahuaqpaktut munarinikkut inirnikhaanut. Munaqhiliqiiyitkut munaqtauhimmaariamingnik pivikhaqaqtut Nunavunmiunut ayukhautiqaqtunut munaqtauhimmaaqtukhaniklu, piqaqtut LevelQullirutaani 4mi 5miluunnit munariyauyut taapkunani ikayuqtaulimaikhutik aimavingmingnit ikayuqtauplutikluunniit nayugaannit. Pinggahunik piqaqtut Munaqtauhimmaangnikkut talvani (Iqaluktuuttiaq; Igloolik; Uqhuktuuq) atauttimut igliqaqtut 28-nik. Angmaktigutaa ihuaqhaqtauffaaqhimayaannik munaqtauhimmaaqtauyukhanut Kitikmeot Munaqhiviani angmaktigiyut qitqani atuliqtilluni Qiqailruq 2017-mi.

Piyaarningit

Pitalaaqiyaagat atuqtauyukhaungitunik Nunavunmiunun (ukiuqaqtunik 55nik avatqutaingitlu) piqaqtun ihuaqtumik Nunavunmi Aanniaqtailinirmik Nampaanik tapkuat ihivriuqtauvakhimayut piqaqtukhauyut Qullirutikharnik 4mi talvuuna Qullirutmun 5mun munagidjutikharnik havaktun talvani Havagviat Aanniaqtailiqinikkut.

Ihumaliuqtauhimayut talvunggaktauyaamingnik Nunavutim pinggahuni munaqtauhimmaqviitni; imaaluuniit itiqtiqviuyimun munaqtauhimmaariamingnik ittumi avataani Nunavunmi ihumaliuqatigivagait tamaita munaqtauhimayumayumit talvalu/ ilamingnitluunnit/ munaqtiamingnit, avikturviitni munaqtiuyinit, Munaqhiliqiiyitkunnitlu Munaqtauhimmaaqtukhanik Ihuaqhaiyimit, malikhugu Hivulliugutauyukhanut Munaqtauyaamingnik Nunavunmiunut talvani Munaqtauhimaangnikkut Nunaqatigiiktunut talvunga Munaqtauviitnut.

Nunavunmiut ayukhautiqaqtut munaqtiaqtauyukhatlu, taapkuatluat puiguktaalaqiyunut, talvunggaktitauhimayunut Embassy West Inirnikhaat Itiqtiqviani (EWSL mik taivagaat) talvani Ottawa mi nayugaat havaagilluaqpagait puiguktaalaqiyunut. EWSL ilihakpagait havaktinggit ilihaiplutiklu munaqtiaqtauyukhanik ikayuutikhanik aanniqtailiyaami ihuaqutikhainnik munaqtiplutik. Avataani nunavunmit munaqtauyukhanik talvani ihumaliuqtauvaktut uqaqvigiplugit inirniup ilaita munaqtilluangganutluunniit.

 • Qullirutaani 4 munarinikkut Inuk munaqtiaqtauyukhangguktukhaq in’ngutaaqtaaqhunilu, tuhaqtaavyakhuni uqaqtaavyakhunilu, ikayuqtauhimmaaqpaktuq munaqhimit – ikayuqtauplutiklu talvani Munaqtauyumayumavianit. Munariniq haffuuma mikhaatigut aimavingmi munaqtaulluayuittut kitumi nunamingni talvanilu pidjutilluanggittuq aimavingmi munaqtauvikhaqanggittunilu piutaani Nunavunmi.
 • Qullirutaani 5 munarinikkut Inuk ikayuqtauhimmaaqtauyukhaq havautikkut munaqhimitlu ilitturiyaulikhuni puiguktaalaqiplunilu.

Ilitturiyuummirumaguvit

Uqaqvigilugit munarhitkut ilitturiyuummirumaguvit uvaluuniin:

 • Hivayaglugin Avikturvingni Aihimaviit Munarihimaaqtauyutlu Pinahuarut uvani 867-975-5941 · Qaritauyakkut Titirarvia LTC@gov.nu.ca

Nunavut Inirnikhangit Naunaitkutinik Makpiraanga

Una makpiraaq havaktauhimayuq mapiraaqharnik hanaqidjutikhanrik taima tuniyaangat atuguminaqtumik naunairutingnik talvani kanatam kavamangitni, ukiuktaqtuniituniklu kavamangit nunalaani hunavaluit ikayuutiniaqtun pigiaqaqtun inirnivut munagiyununlu Nunavunmi. Una hanaqidjutikhaq ikayuutiginiaqtuq taima atauhiinauyumik niuvaivikharnik inirninun munagiyununlu nalvaaqhiyaangat havaaqharnik ikayuutikharnilu tapkuninga inuuhirinikkut inuuhimaagiaganik, qayangnairutikharnik aulatitiyaangatlu inuuhimaarutikharnik.

Naqqitlugu piksaa makpiraanga atanittuq pigiani hanaqidjutikhaq.