You are here

Annivikmut Naunaitkutait

Titiqiqinikkut Annivihimayunut

Titiqiqivigiyakhat biipit annivia taima pitinatin anniviit naunaitkutainik.

Qanga biipinuat inuuhimayuq, munarhit ikayukniaqtaatin iniqtigiyangat titiraqmik biipit naunairutingnik angutim arnamluuniit atianik angayuqam atiangitlu.

Inigiiguvit titiqiqinikkut nuttarangnik annivianik, uuktugiaqaqtutin annivingnik naunaitkutingnik.

Ikayuktigiaqaqtutin iniqtiqnahugitkuving titiraqnik talvanga nunalaani munarhitkuni.

 

Anniviit Naunaitkutiit

 

Anniviit naunaitkutiit akhuqnaqtuq nanminikhat inum titirangit taima atuqtaugiaqaqtun ukuninga:

 • Maligaliqitjutikhat Ilitagitjutikhat
 • Ukiungit, qanuritmangat angut/arnaq inuugiyamingniklu
 • Aulaagiangat allanut nunaqyuanut uuktuligumikluuniit Nunaryuanut Aullarutitjutiit
 • Uuktuligumi Nunavut Aanniaqtailiqinikkut Ilitagitjutikharnik, Inuhianik Qullangnaiyautikharnik Nampamik (SIN), aqugiangat akhaluunik laisikharnik
 • Iliharviliaknahuarumik
 • Iniqtigiyaangat tamayangnik huiqhimayunut
 • Piyaangat inutquaqhautiigt pitjutikharnik

 

Pigiaqaqtutin annivingnik naunaitkutingnik taimailiuruvit:

 • Inum atinga talvani anniviangani titiqiqivingmiituq
 • Atiqtuihimayuq angayuqaanguyuq inuuhimayunut anniviani titiqiqivingmi
 • Maligaqliqitjutikhat ilauyukhanik (imaatun itun, munaqtiuyut, anaktuiyi, maligaliqiyunut havakti) talvuuna inuum atinganiituq annivium titiqiqiviani
 • Aipanga inum taima atia ituq talvani annivingmi titiqiqiviani
 • Havaktiit, allatluuniit inungnin, taima titiraqhimayumik angirutiqaqtun inum ihumagiyauyuq angayuqaangitluuniit
 • Inuk atigianqagumiut naunaitkutikhat atuqtauyaangat kuatiliqiyunut, tiguaqniaqtunut, ihuaqhailigumik huikhimayunik tamayanganik
 • Havaktiuyuq Kuinmi ilitagiyauyukhanut
 • Kavamanmi havagvium angirutiqagumik talvuuna Titiqiqiyunut Naunaitunik Kihititijutiliqiyunut, taima pigiaqagumik maligaliqitjutikhat allaniluuniit hanaqitjutikhanut

 

Pigiaqaqtutin Anniviit Naunaitkutingnik

Havagviat Munarhiliqiyikkut tunigiaqaqtun annivingnik naunaitkutingnik ubluqaqtunut aulaviani Nunavut talvuuna Qitiqautiyuq 1, 1999mi.

Piyaangat anniviit naunaitkutmik, iniqtiqlugu tamna Uukturut Naunaitkutikharnik titiraq. Taima naunaiqhimalugu tamaat naunairutiit titiraqhimayakkit ihuaqtun.

Akikhangit tamaita anniviit naunaitkutikhat 10 tallanguyuq tamaita naunaitkutikhat taimalu akiligiaqaqtun manikhaqnut titiqiqiviliqiyut manikhanut akiliktuilugu talvunga Nunavut Kavamanmun.

Naunaiqhimalugu: Uuktuliruvit nunaqyuanut aullarutitjutiinik piqaqtukhauyutin angiyumik anniviit naunaitkunmik.

Naqitlutin hamunga iliugaiyaangat Uuktutikhaq Naunaitkutinik titiraqnik

Titiqiqivikkut tuyuqlugu iniqtiqhimayan titiraq uumunga nayugaanun:
Nunavut Kihititiliqiyiikkut
Qiuquta 889
Kangiqliniq, NU
X0C 0G0

Hivayauta: (867) 645-8001
Kayumiktukkut: (867) 645-8092
Akiituq: (800) 661-0833
Qaritauyakkut