You are here

Hivulliulluaqtughat Havaahaqtittinikkut

Itqumadjutikhaq Nunavunmi Nunaqaqqaqhimayunun Angirutiqaqtunun

Nunavut Kavamanga havakhimaarniaqtuq aulatitiyaangat inungnun kivgaqtigiyaingit ilauqaqhimayuq inugaingit ikayukhimaaqtainik. Nunavunmiutat pigiaqaqtun havaanun hivulliuniaqtun uuktuqtunik allat tamainun havaat naunaiyarniinik.

Nunavunmiut Inuit ihumagiyauluarumayut talvuuna Hivulliulluaqtukhat Havaaktikhaqhiuqtut Atugakhak uuktuqhimaaquyauyut pigiaqaqtun uuktuligumik kitunikliqaak Nunavut Kavamanga havaakharnik uuktuqtukharnik.

“Nunavunmi Inuit” tapkuanguyut angirutiqaqhimayut talvani Nunavunmi Nunaqaqqaqhimayunik Angirutainik, titiqiqidjutiqaqtunik talvani Nunavut Tunngavikkut Timingani.

Naunaiyumirutikharnik uqaqvigilugit nunalaani Havaktuliqiyitkut Havagvianun ilitturiyuummirumaguvit.