You are here

Igluqaqtunut Ikayuutikhaq

Tamna Igluqaqtunut Ikayuutikhaq ikayuutauuq $400 atauhiqmi tatqirhiutmi piinarialiklu atauhiqmut igluqaqtunut. Piinarialik tamainnut pittaaqtunut Havakhimaaqtuq Havaanga Kikliqviqaqtuq havallaktunullu havaktiit GN-kunni, tamaita ilauyut kavamatkunni Maligaliurvikluuniit manikhangittut aatjikkutaanik. Tamna uukturahuaq piqaqtukhaq nanminiqaqtumik inuqaqtukhaqlu iglunga iglugiyamikniklu, akiliqluniluuniit tamaat akikhaanik iglup. Naunairiami, havaktiit ittukhaunngittut ikayuqtauyumik iglumi, una uuktuutigilugu, kaanatami kavamangani iglulgit igluliqiitkunnitluuniit iglulit, humaangittuq akinga.

Aatlamik ikayuqtauyumaguvit uuminnga Ikayuutautmut, titiraqlugu householdallowance@gov.nu.ca.

Nunavunmi iglumiujut ikajuuhiakhait (nha) atugakhaq

Nunavunmi iglumiujut ikajuuhiakhait (nha) atuqtakhanut maliktakhait

Uuktuut Titiraq

Naunaiyaut Titiraq

Nutaaguqtirut Titiraq